Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 5

Angol vegyes szógyűjtemény 5

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • saját; bír, birtokol, van (vmje), beismer, bevall, elismer

  own

 • még (mindig); csendes(en), nyugodt(an), mozdulatlan, szénsavmentes

  still

 • állam(i)(-), állapot, helyzet; állít, előad, kifejt, kijelent, megállapít

  state

 • is, szintén, amellett, azonkívül; túl(ságosan), nagyon (is)

  too

 • élet

  life

 • között

  between

 • (be-/ki-/fel-/meg)mutat(ás), kiállít(ás), (show)(műsor), mutatvány

  show, showed, ~/shown

 • érez; érzék(elés), érzet, fogás, hangulat, tapintás

  feel, felt, felt

 • (fel)hív(ás), szólít(ás), (telefon)hívás, felszólít(ás), nevez, meglátogat(ás)

  call

 • (túl) kevés/kicsi/apró/csekély; valamennyi, egy kevés/kicsi(t)

  little; a little (+uncount n)

 • hely, helység, város, otthon, lakás, ház; (el)helyez

  place

 • gyer(m)ek

  child, children

 • nagy(szerű), kiemelkedő, jelentékeny, számottevő, fokozott

  great

 • világ, föld(kerekség)

  world

 • válik vmivé, lesz; megfelel, illik/méltó vkhez

  become, became, become

 • jelent, ért, (komolyan) gondol; fukar; közepes, közép(szerű), átlag(os)

  mean, meant, meant

 • mindkettő, egyaránt

  both

 • minden (egyes), mind(egyik), ki-ki

  each

 • magas(an), nagy(on), erős, nagyfokú, magasztos, fenséges, fontos

  high

 • el(zárva), ki(kapcsolva), messze, távol(i), félre

  off

 • öreg, régi, idős, ó, vén

  old

 • látszik, tűnik

  seem

 • kell, muszáj

  must

 • elindul, (el)hagy; búcsú(zás), eltávozás, engedély, szabadság

  leave, left, left

 • (meg)kér(dez), felkér, (meg)hív

  ask (for sth)

 • (alkotó-/alkat)rész, szerep, feladat, oldal; el-/szét-/különválik, szétválaszt

  part

 • iskola(i oktatás), irányzat, kar, fakultás; iskoláztat, nevel, oktat, tanít

  school

 • egy másik

  another

 • mialatt, (a)míg (csak), bár, noha; rövid idő

  while

 • soha(sem), egyáltalában nem, semmit sem

  never

 • (állás)pont, érvelés, lényeg, kérdés, részlet; mutat, jelez, céloz, irányít

  point

 • azonos, ugyanaz, ugyanúgy

  same, the same

 • otthon, haza, bel-(földi)

  home

 • (el)fordít/fordul/forgat, kapcsol, kanyarodik, válik; fordulat, forgás, váltás

  turn

 • alatt(a), al-, alá(rendelt), alárendelve vminek, alul (levő), lenn

  under

 • nő, asszony

  woman, women

 • (oda)tesz/rak, (el)helyez; feltesz, feltételez; megfogalmaz, kifejez

  put, put, put

 • (pénz)vált(ás), (visszajáró) aprópénz, átszáll(ás), csere, változtat(ás), átöltözik

  change

 • vég(et ér), befejez(és), cél

  end

 • szám; megszámol, (meg)számlál, megszámoz

  number

 • csoport; csoportosít, csoportosul

  group

 • ismét(elten), megint, továbbá, újból, újra, vissza-, egyébként, ezenfelül

  again

 • ellen

  against

 • mozog, mozdul(at), (el)költözik, megmozdít, mozgat, rábír, lép(és)

  move

 • rendszer, [emberi] szervezet, hálózat, módszer, szisztéma

  system

 • (meg-/ki-)próbál, bíróság elé állít, igyekszik, kihallgat, ellenőriz; kísérlet

  try

 • (körös-)körül, körülbelül, közel, (minden)felé, táján, itt-ott

  around

 • tok; (bűn)ügy, eset, álláspont, érvek

  case

 • probléma, feladat, kérdés, feladvány

  problem

 • segít(ség), elősegít, fel-/kiszolgál, orvosol; bejárónő, segély, támogatás

  help

 • kezd, kezdődik

  begin, began, begun

 • óta, amióta, -tól, -től, attól fogva, attól fogva hogy, mivel, minthogy

  since

 • ház, elhelyez, elszállásol, hajlékot ad, lakóház, lakóhely, lak

  house

 • kicsi, kis, rövid (ideig tartó), csekély v. nem nagy jelentőségű, jelentéktelen, megbocsátható

  small

 • tart, megtart, véd, gondoz, őriz

  keep, kept, kept

 • (túl) kevés/néhány, egy kevés

  few / a few (+count n)

 • fut(tat), működtet, irányít/vezet (vállalkozást); futás, alakulás

  run, ran, run

 • (meg)fog(ás), tart(ja a vonalat), vár; erőd, vár, befolyás, hatalom, rakodótér, hajófenék

  hold (the line), held, held

 • játszik; (szín)darab, színmű, (szín)játék, holtjáték, szabad mozgás, kotyogás

  play (in a theatre)

 • fej, rovat, rubrika, kategória, tárgykör, [e tekintetben]; fő, irányító, vezető; megy, halad, tart, igyekszik

  head

 • következő, azután, közvetlenül mellette (fekvő), legközelebbi, szomszéd(os)

  next

 • nagy(szabású), széles körű, kiterjedt, messzemenő, átfogó

  large

 • megterít (asztalt), (el)helyez, beállít, lenyugszik; készlet, játszma, szilárd, állhatatos, makacs

  set, set, set (the table)

 • ország, vidék, falu, táj, terület, haza, gondolatkör, (működési) kör, szakma

  country

 • arc, számlap [órán], ábrázat, előlap, elölnézet; (szembe)néz, számol vmivel

  face

 • folyamán, idején, alatt, közben

  during

 • korán; korai, régi

  early

 • (ki)nyit, nyílik, nyitott, nyílt, fedetlen, vmnek alávetett/kitett, nyilvánvaló, nyilvános, őszinte

  open

 • ír

  write, wrote, written

 • messze(bbi), messzi(re), távol(abb[i]), túlsó; sokkal, erősen, jóval

  far

 • társaság, cég, vállalat, csapat, csoport, (hajó)legénység, század, (szín)társulat

  company

 • (el)kezd(ődik), alapít, elindít, (el)indul(ás)(i hely/pont), előny, kezdet, rajt(hely/vonal), start(vonal)

  start

 • nélkül, híján, (vmin) kívül, kint, kinn

  without

 • azonban, ám, mégis, bármennyire, bárhogy, akárhogy is, akármennyire, (akár)hogyan, viszont

  however

 • (a)miért, nos, node, hát, de hiszen, tsz okok, magyarázat, indok, a miértje vmnek, de hisz, nini, nocsak

  why

 • el, távol (vtől), messzire, rendületlenül, tovább

  away (from...)

 • mind, minden

  every

 • kérdez(get), kétségbe von, vitat, kételkedik; kérdés [vitatárgyként is], kétség

  question

 • tanul(mány[oz)ás], tudományszak/-ág, stúdium, dolgozószoba, vizsgál

  study

 • hét (7 nap)

  week

 • nyilvános(ság), közös(ségi), általános, országos, köz-, közönség, biz kocsma/vendéglő

  public

 • jelent(és), beszámol(ó), tudósít(ás), riport, (iskolai) bizonyítvány, értesítő, (kósza) hír, híresztelés

  report (from school)

 • alak, forma(ság), fajta, változat, műfaj, létforma, űrlap; (meg)alakít, formál

  form

 • (adott) szó, hír, üzenet, ígéret, jelszó, közmondás, parancs(szó), szentírás, ige

  word

 • (előkelő/jó) család, származás

  family

 • tény, körülmény, valóság, cselekmény, cselekedet, tett / tényleg, való(já)ban, sőt

  fact / in fact

 • hoz, okoz

  bring, brought, brought

 • mindig, folyton(osan), állandóan, örökké, örökösen

  always

 • (meg)hall, (meg)hallgat, tárgyal [bíróság ügyet]

  hear, heard, heard

 • szolgáltatás, (katonai) szolgálat, felszolgál(ás), istentisztelet, mise; (ki-, fel-) szolgál, karbantart

  service

 • gondoskodik (vmről), biztosít, nyújt, ad, szolgál(tat), felkészül [eshetőségekre], rendelkezik

  provide

 • vezet(és), élen jár(ás), elöl megy, visz, uralkodik; ólom, ólmoz ólommal fed

  lead (n/v), led, led

 • éj, éjjel, éjszaka, este

  night

 • él, lakik, megér vmt, létezik; élő, életben levő, eleven, élénk, tüzes, időszerű/aktuális [kérdés]

  live (v/adj)

 • név, hírnév; ajánl, elnevez, javasol, jelöl, kinevez, kitűz, megállapít, megjelöl, megnevez

  name

 • -ig (időben), (a)míg(... nem), ld. till

  until

 • terv(ezet), tervrajz, alaprajz, felülnézet; tervez, megtervez, kitervel, készül vmire

  plan

 • beszél(get[és]); csevegés, (könnyed/csevegő stílusú) előadás/beszámoló, rádióelőadás

  talk

 • követ(kezik), utána megy/jön, megért, adódik vmiből, folytat, űz

  follow

 • egyszer, azelőtt, régen, mikor, mihelyt, amint, ha egyszer

  once