Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 6

Angol vegyes szógyűjtemény 6

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • áll, tűr, elvisel; lelátó, tribün, állvány, állomány, (el)árusítóhely, bódé, stand

  stand, stood, stood

 • víz; öntöz (növényeket), (meg)locsol, eláraszt, (fel)hígít, felönt, könnyezik, (meg)itat

  water (plants)

 • hagy, eltűr, (meg)enged; GB: bérbe ad, kiad [házat]; bérbeadás, bérlet

  let, let, let

 • oldal, állásfoglalás, álláspont

  side

 • eredmény(ez), következmény, következtetés, folyomány, ered, következik, származik

  result

 • erő, hatalom, jelentés, értelem, érvény, érvényesség; erőltet, (ki)kényszerít, (ki)erőszakol

  force (sb to do sth)

 • nagy, terjedelmes, testes

  big

 • tag(mondat), tag/oldal [egyenletben], (csukló)elem, alkatrész

  member

 • fizet, fizetés, fizetség, kátrányoz, kiegyenlít, kifizet, kifizetődik, megtérít, viszonoz, bér

  pay, paid, paid

 • (be)csuk, zárt, csukott, bekerített; közel(i) (by/to s: vmhez/vkhez)

  close (v/adj[adv])

 • sor, vonal, egyenes, vezeték, zsinór, (származási) ág, leszármazás, családfa; felsorakoztat, kibélel

  line

 • (lakó)szoba, terem, (férő)hely, tér

  room

 • (szellemi) erő, hatalom, tekintély, befolyás, jog-/hatáskör, képesség, tehetség, teljesítmény, áram

  power

 • fiatal, kölyök, kicsiny, fióka

  young

 • kevesebb, kisebb (mértékben), csekélyebb, kevésbé, alantasabb; levonva, mínusz, nem annyira

  less

 • különböző, más

  different

 • üzlet(i ügy), szakma, foglalkozás, mesterség, hivatás, dolog, teendő, cég, eset, alakítás

  business

 • társadalmi, szociális, társas, barátságos, közvetlen, nyájas, társasági

  social

 • hónap

  month

 • találkozik, megismerkedik, szembenéz, szembeszáll

  meet, met, met

 • fontos(kodó), jelentős, tekintélyes, befolyásos, jelentékeny, nagyképű

  important

 • fény, világos(ság), tűz, (meg)világít(ás), (meg)gyújt/gyullad, gyenge, könnyű, léha, gondtalan

  light, lit, lit/lighted

 • (el)hisz, hitelt ad, gondol, vél, bízik

  believe

 • elegendő, elég, eléggé, meglehetősen, elégséges

  enough

 • késő(n), egykori, volt, azelőtti, néhai, késői, késleltetett

  late

 • érdek(lődés), figyelem, érdekel(tség), részesedés, érdekesség, fontosság, jelentőség, kamat(teher)

  interest

 • autó, (gép)kocsi, csille, (utas)fülke, gondola, kosár, szekér, szekrény

  car

 • még, már, mégis, de azért, eddig

  yet

 • gyakran, gyakorta, több ízben, nem egyszer, sokszor, sűrűn, többször

  often

 • magában foglal, tartalmaz, beleért, beleszámít, belevesz

  include

 • kedves, jó(ságos), barátságos, kegyes, szív(ély)es; faj(ta)

  kind

 • folytat(ódik), tovább(ra is) csinál, (meg)marad

  continue

 • adjándék(oz), bemutat, benyújt, (a) jelen, jelen levő, jelenlegi, mostani

  present (v/adj/n)

 • semmi(ség), nulla, egyáltalán (nem), jelentéktelen dolog/esemény

  nothing

 • könyv; (előre) (le)foglal, előjegyez, (meg)rendel

  book

 • szeret(et), szerelem, élvezetet talál vmiben, szerelmes vkibe, semmi [teniszben]

  love

 • személy, személyiség, egyén, külső, megjelenés, szereplő, valaki

  person

 • majdnem, csaknem

  almost

 • -na, -ne <segédige, feltételes mód>

  would

 • rend(el[kez][és]), (el)rendez, parancs(ol), rendelet, rang, osztály

  order

 • ellenőriz(-és), szabályoz(ás), irányít(ás), hatalom, felügyel(et), megfékez(és), fennhatóság, uralom

  control

 • háború, harc, csata, küzdelem

  war

 • támogat(ás), alátámaszt(ás), támasz, drukkol

  support

 • törvény, szabály, jog(szabály)

  law

 • kerül (vmibe), költség, ár

  cost, cost, cost

 • pénz, bankjegy, fizetőeszköz

  money

 • (meg)történik, (elő)adódik, előfordul, megesik

  happen

 • nő, növekszik, növel(és), fokoz(ód)(ás), termés, szaporulat, nyereség, haszon, növekedés

  increase (v/n)

 • szint(ez), színvonal, vízszintez(ő)/-es, emel [vádat], lesimít, sík, egyenletes, sima

  level

 • tapasztal(at), átél(és), élmény, (ki-/meg)tapasztal(ás), gyakorlat

  experience

 • igazi, valódi, valós(ágos), tényleges, alapos, kiadós

  real

 • leesik, ősz (US), esik, elesik, elpusztul, omlik, összeomlik, bűnbeesés, bűneset

  fall, fell, fallen

 • összejövetel, vendégség, társaság, zsúr, buli, parti, estély, párt, csoport, fél (felek)

  party

 • lehetséges, lehető, biz meglehetős, elviselhető, elfogadható [személy]

  possible

 • ül

  sit, sat, sat

 • tart/tekint vkit/vmit vminek, mérlegel, megfontol, átgondol, tekintetbe/figyelembe vesz, törődik vmvel

  consider

 • test(ület), szervezet, társaság, rendszer, vm zöme/főrésze/lényege/veleje, tárgyalás, főrész, karosszéria

  body

 • egy(etlen), egyazon, egyesített, egyik, egység, (az) ember, azonos

  one

 • (mozgást v. irányt jelzően) -ba, -be, bele

  into

 • ma, napjainkban, mostanában, manapság

  today

 • tudott, tudna <segédige>

  could

 • (ám)bár, jóllehet, habár, noha

  although/though

 • óra (60 perc)

  hour

 • elgondolás, fogalom, eszme, gondolat, ötlet

  idea

 • haszon, nyereség, bevétel, eredmény, viszonzás

  return

 • ajtó, ajtónyílás, bejárat, kapu

  door

 • barát, ismerős, jóakaró, pártfogó, pártolója vkinek

  friend

 • olvas, tanul(mányokat folytat), megfejt, megmagyaráz

  read, read, read

 • általános, köz(ös), egyetemes, mindenre kiterjedő, határozatlan, megközelítő, hadvezér, tábornok

  general

 • valaha, egykor, mindig, egyre, újra meg újra, ismételten, időnként

  ever

 • elme, (józan) ész, értelem, tudat, cél, szándék; törődik, figyel, vigyáz, bán

  mind

 • (nagy)város

  city

 • hely(bel)i, helyben levő, lokális, helyi lakos

  local

 • anya

  mother

 • remél, bizakodik, elvár, kíván; remény(kedés), reménység, bizakodás

  hope

 • ügy, dolog, anyag (a világegyetemben), tárgy, téma, mondanivaló, eset; számít (fontos, lényeges)

  matter (in the universe)

 • gond(oskodás), törődés, figyelem, baj; törődik, odafigyel, gondoz, gondoskodik, (Nem) érdekel

  care (I don't care)

 • (ind)ok, indíték, józan ész, értelem, indítóok, magyarázat, (mozgató)rugó, méltányosság

  reason

 • fejlődik, fejleszt, kialakul/-ít, szerez, szert tesz, előhív(at) (filmet), kifejt, fejteget

  develop (a film)

 • sétál, (gyalog) megy, gyalogol, bejár; séta, sétány, fasor, gyalogút

  walk

 • megjelenik, feltűnik, mutatkozik

  appear

 • több, néhány, sok, számos, különböző, különféle, önálló, saját, egyéni, egyes

  several

 • hatás, effektus, jelenség, értelem

  effect

 • (el)játszik, cselekszik, alakít, hat, fellép; cselekedet, tett, felvonás, törvény, határozat

  act

 • között, közé

  among

 • alacsony(an), mély(en), alantas, aljas, alsó(bbrendű), csekély, csendes, erőtlen, gyenge, halk(an)

  low

 • beszél, beszédet mond/tart, beszél, felszólal, szól

  speak, spoke, spoken

 • (kis)lány, elárusítónő, szolgáló(lány)

  girl

 • egész, ép, sértetlen, egészséges [rég], az egész, begyógyult, bontatlan, csorbítatlan

  whole

 • épít, elkészít; testalkat, termet, alak, felépítés, szerkezet

  build, built, built

 • már, immár(on)

  already

 • fehér (ember), ártalmatlan, ártatlan, áttetsző, becsületes, feddhetetlen

  white

 • (fel)ajánl(ás), (fel)kínál(ás), ajánlat, kínálat, adódik, megpróbál, megkísérel

  offer

 • mentén, tovább, előre, mellett, vele, hosszában, mentében (végig)

  along

 • iroda, hivatal, tisztség, állás, szolgálat, hivatali/hivatalos működés/kötelesség, közbenjárás

  office

 • tiszta, világos, átlátszó, egyértelmű, érthető, szabad; (meg)tisztít, töröl, vámkezeltet

  clear

 • ért, megért, értesül, [úgy] tud[ja...], beleért, hozzágondol [szót...], ismer, elfogad, felfog

  understand, -stood, ~

 • érzék(el[és]), érzés, érzékelő képesség, érzékszerv, értelem, jelentés, felfog(ás), tsz. ész, (ön)tudat

  sense

 • (el)vár, számít vmre, előre lát, elébe néz, biztosra vesz, remél, valószínűnek tart

  expect

 • arány(szám), mérték, fok, mérv; osztályoz, besorol, minősít, adót vet ki, becsül, értékel

  rate