Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 7

Angol vegyes szógyűjtemény 7

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • meg-/leáll(ás/-ít), abbahagy, megálló

  stop

 • biztos(an), bizonyos(an), kétségtelen(ül), minden bizonnyal

  sure

 • (el)veszít, veszt, elvész, elszalaszt, késik; eltéved

  lose, lost, ~; get lost

 • együtt, egyidejűleg, egyszerre, közösen, megszakítás nélkül, összesen

  together

 • piac(ra visz/ dob), vásár(oz), árusít/elad, áruba bocsát, értékesít, tőzsde

  market

 • érték, jelentőség, fontosság, becs, becsül, értékel, megbecsül, tisztel

  value

 • ok(oz), ind(ító)ok, indíték, előidéz, alap, ügy, per

  cause

 • (a) múlt, el (vm mellett), (vmn) túl, elmúlt, múltbeli, régi

  past

 • feljegyez/-zés, rögzít(és), irat, emlék, felvétel, (hang)lemez, rekord, csúcs, előélet, felvesz (zenét)

  record (v/n)

 • (hozzá-/össze)ad, hozzájön/-tesz/-told, összeköt, szaporodik, egybevet, emel

  add

 • emberi

  human

 • (élet)kor, korszak; öregszik, érlel, öregít

  age

 • bánik, kezel, ad, oszt, mér, foglalkozik, kereskedik; üzlet, alku, egyezség, megállapodás, bánásmód

  deal, dealt, dealt

 • (le)vág(ás), metsz(és), csap(ás), csökkent, leszállít, árok

  cut, cut, cut

 • perc, tsz. jegyzőkönyv; apró(lékos), csöpp, pici, parányi, részletes, részletekbe menő

  minute (n/v)

 • művészet, tudomány, ügyesség, tehetség, készség, mesterség, mesterkedés, furfang, csel

  art

 • képes, alkalmas, ügyes, jártas, gyakorlott, hasznavehető; -hat, -het, tud tenni v. csinálhat/tehet vmt

  able; be able to do sth

 • elér, megfog, (ki-/át)nyújt; távolság, terjedelem, kiterjedés, földnyelv, hegyfok

  reach

 • közép, központ, intézmény, centerezés, centrum(párt); összpontosít/-ul, középpontba helyez/állít

  centre

 • fiú, gyerek

  boy

 • marad, megmarad

  remain

 • oktatás, tanítás, műveltség, művelődés, neveltség

  education

 • igen, igen szavazat, igenis, sőt

  yes

 • kemény(en), nehéz/-en, kitartó(an), fárasztó, keserves, szigorú, rideg [tény]

  hard

 • keresztül, át, szemben, keresztben, odaát, túl; szélesség

  across

 • jobb(an), különb(ül), több(et); fogadó (személy)

  better

 • (el)visz, cipel, (el)szállít, hord, elfoglal, hoz, közöl

  carry

 • (szét-/össze)tör(ik), megszeg; (rövid) szünet, pihenés, fék

  break, broke, broken

 • fél(ig), felerészben, nem teljes, részben, tökéletlen, befejezetlen

  half

 • láb(fej) (tsz.), alj, vég, lerakódás, 30,48 cm

  foot, feet

 • apa, atya, előd, ős, alapító, alkotó, apó, após, korelnök, legidősebb tag

  father

 • néz, figyel, őrködik, virraszt, ügyel; (kar/zseb)óra, őr, őrség, ébrenlét

  watch

 • (meg)tanul, megtud, megismer, elsajátít [tudást], értesül, tapasztal

  learn, learned/learnt, ~

 • el-/áthalad/-megy, túljut, át-/továbbad, (oda)ad, elmúlik, elhangzik

  pass

 • vezet, hajt, ösztön(öz), autóval elvisz; (kocsi)be-/felhajtó, energia

  drivedrove, driven

 • tető, csúcs, orom, felső (rész), meghalad, felülmúl, túlszárnyal, befed

  top

 • kéz(fej), mutató [órán], hajóslegény, matróz; átad, eljuttat, átnyújt, kézbesít, odaad

  hand

 • hang(zás/-zik), zaj, egészséges, ép, helyes, józan, helytálló, igaz, való, szilárd, erős, tartós

  sound

 • tele, teli, teljes, hiánytalan, bőséges, kiadós, kimerítő, nagyon, egészen, pontosan, éppen

  full

 • emlékszik, eszébe jut, (meg)emlékezik, tartsd szem előtt, jegyezd meg, jusson eszedbe, ne feledd

  remember

 • (vagy... vagy)/(sem... )sem, egyik/valamelyik (kettő közül)

  either (...or...) / I don't, either

 • helyzet, (had)állás, testtartás, magatartás, beállítottság, álláspont, vélemény, tisztség, pozíció

  position

 • -hat, -het <módbeli segédige>, erő, képesség, hatalom, erőszak

  might

 • hang (emberi), vélemény, szó, szavazat, igealak [aktív/passzív]; kifejez, kimond

  voice

 • mögött, hátulsó rész, ülep, ülőgumó, far, fenék

  behind

 • ipar(ág), kitartó munka/szorgalom, buzgólkodás, igyekezet, iparkodás

  industry

 • történelem, történet(írás), történettudomány

  history

 • pálya, (játék)tér, udvar, bíróság, törvényszék, telep, királyi udvar, hall; udvarol

  court

 • szabad, kötetlen, fesztelen, ingyenes, nagyvonalú, könnyed, felszabadult, mesterkéletlen

  free

 • rossz, alkalmatlan, behajthatatlan, beteg, beteges, csúnya, erkölcsileg rossz, gonosz, helytelen

  bad

 • fekete (szín[ű]), befeketít, elfeketedik, megfeketedik, tisztít, tisztít cipőt, csúnya, fekete bőrű

  black

 • próba(tétel), kipróbálás; próbára tesz, megpróbál, kipróbál, megvizsgál, ellenőriz, agyagtálka

  test

 • föld(et ér), landol (repülőgép), terület, leszáll (repülő), térség, környék, vidék, táj, ország

  land (a plane)

 • (el)küld, erősen bukdácsol, felemelődik, felfelé nyomódik, emelő hatás, erős bukdácsolás

  send, sent, sent

 • (le-/be)fed/takar, fel-/átdolgoz, tudósít, takar, fed, borít, borítólap, takaró, huzat, betakar

  cover

 • (meg)kap, (el-/be)fogad, (át-/el)vesz, elfogad, kézhez vesz, átvesz, részesül, befogad, fog

  receive

 • érdemes, felel, kifizetődik, megfelel vminek, megválaszol, működik, reagál, reflektál, válaszol; felelet, megoldás (feladaté), riposzt, válasz, válaszbeszéd, védekezés, visszavágás

  answer

 • bankjegy, feljegyzés; (meg-/feljegyez), hangjegy, cédula, jegyzet, megjegyez, megfigyel, feljegyez

  note

 • (tan)tárgy, alávetett, behódolt, leigázott, alany, orv. beteg, orv. kezelés alatt álló beteg

  subject

 • nő, növel, termeszt

  grow, grew, grown

 • (3 évvel) ezelőtt, előtt

  ago (3 years ago)

 • terem, szül, (létre)hoz, termel; hozam..., fel-/bemutat, elővesz, alkot, kiad, gyárt, előállít

  produce (v/n)

 • tölt (időt), költ (pénzt), elkölt, elfecsérel

  spend, spent, spent

 • lép(és), lépcső, lépdel, jár, eljárás, előléptetés, járás, járásmód, lábnyom, lépcsőfok, létrafok

  step

 • győz, nyer, győzelem, nyeremény

  win, won, won

 • mező, szántóföld, tér, terület, mezei, harctéri, tábori, helyszíni, terepen történő, mezőny-

  field

 • történet, história, anekdota, bonyodalom, cikk, elbeszélés, emelet, emeletsor, füllentés, hazugság

  story

 • valami, bizonyos fokig, bizonyos mértékben, borzasztóan, egy kicsit, egy kissé, meglehetősen

  something

 • tanácsol, ajánl, javasol, felvet, sugall, indítványoz, állít, sejtet, suggested sy do/did sg

  suggest

 • könnyű, egyszerű, nem nehéz, könnyű préda, alkalmazkodó, egyenlően elosztott, elfogulatlan, enyhe

  easy

 • reggel, délelőtt, délelőtti, reggeli

  morning

 • különleges, speciális, sajátságos, bizonyos, külön, sajátos, jellegzetes, alkalmi, egyedi, kitűnő

  special

 • (a) jövő, jövendő, jövő idő, jövőbeli, leendő

  future

 • egyetért, (bele-/meg)egyezik, hozzájárul, beleegyezik, megállapodik, megegyezik, harmonizál

  agree

 • előbb említett, felett, felül, fent, fent említett, fentebb, fenti, fentiekben, fölé, több mint

  above

 • állítás, állít, jog, jogalap, igény, igényel, érdemel [figyelmet], jogot formál, követel

  claim

 • (étel) fogás, tanfolyam, kurzus, fogás (étel), folyik, kering, áramlik, előadás, előadássorozat

  course (of a meal)

 • vár (vre), felszolgál, várakozik, felvonásköz, várakozás

  wait (for...)

 • levegő, légi-, légügyi-, repülő-, látszat, külszín, fellépés, dal, dallam, fitogtat, kimond, szárít

  air

 • vadon élő állat, vad, vadállat, vadhús, vadpecsenye, játszma, játszma teniszben, stratégia, terv

  game

 • részt ad/kap, részesül, osztozik, részesül/-edés, rész(vény), megoszt(ás), része van, részesedik

  share

 • példa

  example

 • közel, mellett, közeledik, közelít, megközelít, -szerű, -utánzat, bizalmas, csaknem, fösvény, fukar

  near

 • állapot, forma, feltétel, előfeltétel, kikötés, tsz. körülmények/viszonyok, feltételhez köt, kiköt

  condition

 • alapvágat, kocsiút, országút, pályatest, tárna, út, úttest, vágány, vágat, városi út, vasúti pálya

  road

 • el(ül)ső, mellső, homlok(zat), front, vmi első része, eleje, arc, arcvonal, előre, előrész

  front

 • időszak, (iskolai) félév, szó, szakszó, kifejezés, szakkifejezés, terminus, határidő, határnap

  term

 • erős, határozott, izmos, hatalmas, szilárd

  strong

 • bevesz, elhisz, üzlet, vétel

  buy, bought, bought

 • (el)határoz, dönt, eldönt, elintéz, igazságot tesz, rendelkezik

  decide

 • szem, néz, megnéz, figyel, szemmel tart, szemügyre vesz, csíraszem, figyelés, lyuk, nézet

  eye

 • adó, megadóztat, adót kivet, megterhel, próbára tesz, igénybe vesz, adónem, adóteher, adózás, díj

  tax

 • kiszolgál, felszolgál, szolgál, ellát [feladatot], letölt [börtönbüntetést], kézbesít [idézést]

  serve

 • város

  town

 • táplálék, élelem, élelmiszer, koszt, ennivaló, étel

  food

 • marad; tartózkodik, tartózkodás, ottlét, korlát, korlátozás, támasz, megállít, leállít, késleltet

  stay

 • zene, énekóra, kotta

  music

 • teher, rakomány, költség, ár, utasítás(ok), vád(ol), támad(ás), töltés; megbíz (vkt vmvel)

  charge

 • ár, árat megállapít, beáraz, becsül, értékel

  price

 • (ám)bár, habár, noha, annak ellenére hogy

  though