Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 9

Angol vegyes szógyűjtemény 9

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • kirak, kiüt, -ból, -ből, ki, kifelé, kihagyás, kinn, kint, kívül, között, közül, külső

  out

 • ábrázol, bemutat, jelent, képvisel, jelöl, alakít, elmond, előad, feltüntet, kifejez, mutat

  represent

 • haj, szőr, kopaszt, szőröz, szőrrel ellát, bolyh, hajszál, hajszáldrót, hajszálrugó, hajzat

  hair

 • alárendel, alávet, legyengít, letör, lefokoz/alacsonyít/degradál, lefokoz/alacsonyít/degradál vmvé

  reduce

 • szavazás, szavazat, megszavaz, megválaszt, szavaz, szavazati jog

  vote

 • (meg)enged, hagy, elismer, biztosít, figyelembe vesz, ad, állít, engedélyez, engedélyt ad

  allow

 • szükséges, elenged-/nélkülözhetetlen, elengedhetetlen, nélkülözhetetlen, árnyékszék

  necessary

 • jó, jól, bírság, kitűnő, kiváló, szép, nagyszerű, remek, pompás, csodálatos, nemes, előkelő

  fine

 • sors, sorsvetés, végzet, osztályrész, tétel, árutétel, sorshúzás, sorsolás, kisorsolás, juss

  lot

 • óhaj(t), kíván(ság), vágy(ik), áhít, akar, szeretne, vágyódik

  wish

 • esély, lehetőség, valószínűség, véletlen, váratlan, előre nem látott, szerencse, vakszerencse

  chance

 • bank, (folyó)part, persely, földgát, földtöltés, evezősor [gályán], billentyűzet, sorozat, tömb

  bank

 • tevékenység, művelet, mozgalmas(ság)?, cselekmény?, történés? mozzanat?, esemény?, akció, behatás

  action

 • külföldi, idegen, ismeretlen

  foreign

 • ital; iszik, ivás, szeszes ital

  drink, drank, drunk

 • először (... azután), -egyedik, eleinte, elseje, első, első alkalommal, első ízben, első sebesség

  first (... next)

 • egyetem, egyetemi kollégium, főiskola, akadémia, tanfolyam, kurzus, testület

  college

 • nyomás, szorítás, kényszer, sürgősség, fiz nyomás, feszültség, presszió, átnyomódás, nyomóerő

  pressure

 • egészen, nagyon, elég(gé), meglehetősen, teljesen, jó [néhány]

  quite

 • (élő) fa, faalakban csapódik ki, faalakot vesz fel, fára felkúszik, fára felzavar, fára kerget

  tree

 • belép, behatol, beír, bejegyez, bejön, bemegy, benevez, bevezet, feljegyez, idomítani kezd

  enter

 • mély, súlyos, fontos [következményekkel járó], alapos, alattomos, álnok, áthatolhatatlan, fontos

  deep

 • határ, határvonal, korlát, korlátozás, elhatárol, határol, határt szab, korlátoz, megszorít

  limit

 • (kassza)siker, sláger; (meg)üt, eltalál, ver, kasszadarab, bánt, sért, érint [vkt vm vhogyan], sújt

  hit (hit, hit), , hit

 • ezek

  these

 • ágy, fek(vő)hely, nyoszolya, csomó/telep [állatoké], vacok?, ágyat vet, ágyaz, ágyban elhelyez

  bed

 • egyedül, csupán, csak, önmagában, kizárólag, kizárólagos, sajátos, sajátosan, egyedülálló

  alone

 • (társadalmi) osztály/rang/rend, csoport, osztály, osztályoz, beoszt, besorol, előadás, év, évfolyam

  class

 • rossz (cselekedet), téves, helytelen, hibás; hiba, tévedés, sérelem, megkárosítás, megsért

  wrong

 • tulajdonság, belső tulajdonság, minőség, jó minőség, érték

  quality

 • fő, erő, fő-, főárboc, főcsatorna, fővezeték, fővonal, gyűjtősín, legfontosabb, leglényegesebb

  main

 • eszik, tsz eats US szl [étel] ennivaló, kaja, burok, megeszik, fogyaszt, elfogyaszt

  eat, ate, eaten

 • társadalom, társaság, társulat, egyesület, egylet, közösség

  society

 • napi, időszerű, aktuális, folyó [hó], folyó, forgalomban levő, elterjedt, általánosan elfogadott

  current

 • bizonyos, egyes

  certain

 • tartalmaz, visszatart, megállít, leköt [ellenséget], fékez, feltartóztat, magába foglal, türtőztet

  contain

 • halál, elhalálozás, haláleset, halálosan

  death

 • népesség, lakosság, populáció, lakosság száma, népességszám, összlakosság, benépesítés

  population

 • kórház

  hospital

 • dátum, randevú, datolya, datolyapálma, találka, "randevú", randi, légyott, keltez, időpont, kelet

  date

 • föld, emelet (GB), szint (US), padló, tengerfenék, padlóz, parkettáz, burkol [padlót], dobogó

  floor (first, second, etc.)

 • típus, fajta, példakép, mintakép, előkép, jelleg, nyomd. betű, nyomd. nyomdabetű, betűtest

  type

 • évszak, időszak, évad, idény, szezon, ízesít, akklimatizál, akklimatizálódik, fűszerez, hozzáedz

  season

 • film, hártya, vékony réteg, bevon, filmez, filmre alkalmaz, hártyásodik

  film

 • faj(ta), nem(zetség), (gyorsasági) verseny, verseny(ez), vágtat, száguld, rohan, faj(emberi)

  race (of people)

 • kar; fegyver, fegyver tsz, fegyverkezik, felfegyverez, ág, ágazat, elágazás, fegyvernem, folyóág

  arm

 • tulajdon, tulajdonjog, ingatlan, birtok, vagyon, vagyontárgy, tulajdonság, sajátság

  property

 • felismer, megismer, elismer, méltányol, értékel

  recognize

 • boldog, örül, boldogító, örvendetes, vidám, szerencsés, elégedett, biz [enyhén ittas] kapatos

  happy

 • -on, -en, -ön, -hoz, -hez, -höz, -ra, -re

  upon

 • széles, bő, messze, messzire, nagy kiterjedésű, szélesen, széleskörű, szélesre, tág, távol

  wide

 • cél, szándék, terv, elhatározás, rendeltetés, szándékozik, feltesz, szándékol, tervez

  purpose

 • hideg, előkészület/próba nélkül, hirtelen, szl [teljesen] totál, tisztára, rideg, hűvös, fagyos

  cold

 • templom, egyház, istentisztelet

  church

 • hat(ás), befolyás(ol), tekintély, hatalom, összeköttetés, kihat, protekció, rábír

  influence

 • bíró; (el-/meg)ítél, elítél, megítél, elbírál, felbecsül, ítéletet mond ki, ítélkezik, becsül

  judge

 • jellegzetes, sajátos, sajátságos, egyéni, konkrét, speciális, rendkívüli, részbeli, részleges, rész

  particular

 • férj, ellát, férjhez ad, főkötő alá hoz, gazdálkodik, gondoz, jól gazdálkodik, művel, ügyesen bánik

  husband

 • szegény, szerencsétlen, gyenge, sajnálatra méltó, silány, gyatra, gyarló, egyes osztályzat

  poor

 • halott, teljes, teljesen, pontos, egészen, élettelen, elhunytak, elköltözöttek, érzéketlen

  dead

 • (be-/fel-/meg-/tele)tölt, önt, bőség, feltöltés, töltés, töltet, töltőanyag, vasúti töltés, betölt

  fill

 • méret, nagyság, terjedelem, szám, mérték [cipőben stb.], alak, formátum, kiterjedés, térfogat

  size

 • ellátás, beszerzés, felszerelés, szállítás, készlet, kínálat, ellát, felszerel, helyettesít

  supply

 • vitatkozik, érvel, okoskodik, állít, megvitat, megbeszél, érvekkel alátámaszt, bizonyít, bizonygat

  argue

 • nem sikerül, kudarcot vall, megbukik; bukás, elmarad, nem csinál, kudarcba fullad, cserbenhagy

  fail

 • asztal, táblázat, tábla, jegyzék, mutató, összefogó áttekintés, összkép, asztaltársaság

  table

 • kinn, kívül, kivéve, kivételével, külső, kinti, kívülálló, kívülről jövő, legnagyobb, végső

  outside

 • részlet, részletez(és), osztag, részletesen felsorol, alkatrész, eligazítás, gépelem

  detail

 • állat, barom, állat-, állati, élőlény

  animal

 • nyár, födémgerenda, nyári, nyaral, nyáron át legeltet

  summer

 • tud(om)ás, ismeret, tudomány, ismerés, ráismerés [kif.], tapasztalat

  knowledge

 • hálát ad, megköszön

  thank

 • észak

  north

 • hely(zet), állás, állomás, US benzinkút, US alposta, hadtápállomás, odaállít, helyez, elhelyez

  station

 • (ki)húz, húzódik, von(z), rajzol, kihúz/kiszed vkből vmt, kihúzódik, döntetlent játszik

  draw, drew, drawn, (a picture)

 • bánik, kezel, foglalkozik (vmvel), elbánás, bánik vkivel, kényeztetés, ritka élvezet, feldolgoz

  treat

 • néha, némelykor, olykor, egyszer a másik, régi régebben, hajdanában

  sometimes

 • állhatatos, csavargó batyuja, csavargó cucca, elkékült, elszíntelenedett, hiba

  blue

 • üt, csap, lecsap, lesújt, meglep, benyomást kelt, ver, csapás, légi csapás, sztrájk, telér, ütés

  strike, struck, struck / stricken

 • bizonyul, (be)bizonyít, próbára tesz, kipróbál, igazol [vmnek igazságát], kimutat, megállapít

  prove, proved, proven / proved

 • különbség, különbözőség, eltérés, különbözet, nézeteltérés

  difference

 • fivér, testvér, hittestvér, felebarát, embertárs, barát, testvér [szerzetesrendben], báty

  brother

 • dob, vet, hajít, alternáló mozgás, csuszamlás, dobás, erőfeszítés, hajítás, kimozdulás, kockavetés

  throw, threw, thrown

 • komoly, súlyos, fontos, vallásos

  serious

 • dél (égtáj), dél felé, dél felől, déli, déli fekvésű, déli irányba, déli irányban, déli irányból

  south

 • fok [hőmérséklet, szög...], mérték, oklevél, képesítés, diploma, fok(ozat), egyetemi fokozat

  degree (of temperature)

 • korszerű, modern, mai, újszerű, divatos, újabb kori

  modern

 • befejezés, felület, hajrá, jó kidolgozás, jó kivitelezés, kikészítés, megmunkálás, simaság, vég; befejez, befejeződik, bevégez, bevégződik, eldolgoz, elsimít, kidolgoz, kikészít, lezár (vitát), tökéletesít, véget vet, végez

  finish

 • elhatározás, döntés, eldöntés, határozat, végzés, határozottság, szilárdság, elszántság

  decision

 • érint(és), jelleg, jellegzetesség, egyéni jelleg, egyéni jellegzetesség, jellemző vonás, eljárásmód

  touch

 • átlag(os), közepes, középszerű, átlagol, átlagérték, hajókár, számtani közép, számtani középarányos

  average

 • összehasonlít, összevet, felér, versenyez

  compare

 • kutya, kan, fickó, alak, flótás, "pofa", [csúnya nő] bányarém, bányarigó, cápa, befogópofa, eb

  dog

 • hiány, hiányérzet, hiányzik, nincs meg, híján/híjával van, híján/híjával van vmnek, hiányol

  lack

 • maradt, bal

  left (leave)

 • hírek, U esz, hír, újság, újsághír, tudósítás, közlemény, média hírek, híradó, hírműsor

  news

 • olaj, kenet, szl [hízelgő beszéd] sima duma, púder/rizsa, bezsíroz, ken, megolajoz, olajoz, zsíroz

  oil

 • minden, nm

  everything

 • élvez, élvez előnyt is, örül, örvend, kedvét leli, tetszik, kedvel, szeret

  enjoy

 • (meg)ment/-óv/-kímél, félretesz, spórol, megment, takarékoskodik, megtakarít, megóv, megkímél

  save (money)