Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 23

Angol vegyes szógyűjtemény 23

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • jellemző, jellegzetes, jellemvonás, jellemző vonás/tulajdonság, jellegzetesség, sajátság

  characteristic

 • merőben, csak, csupán, pusztán, önmagában, egyedül, tisztán, egész egyszerűen

  merely

 • bútor(zat), berendezés

  furniture

 • gyengén megüt/(meg)ver(eget); csap(ol), lecsapol, enyhén/gyengén megüt, megvereget, megérint

  tap

 • (meg)mér(és), mérlegel(és), nyom (súlyra), megfontol, latolgat, felemel, súly, befolyása van

  weigh

 • terv, program, ütemezés, időbeosztás, tanrend, tanterv, órarend, tervbe vesz, beiktat, beütemez

  schedule

 • előír, ráerőltet, kényszerít, rárak, rátesz, kimér, rásóz, rászed/becsap vkt, kiró, kivet

  impose

 • eredményes [munka], hathatós, hatékony [módszer], termelékeny, jól működő, eredményes, gyakorlatias

  efficient

 • időszak, szakasz, fázis, periódus, mozzanat, fázisba hoz, fázisokra bont, fázisokra oszt, állapot

  phase

 • belépés, bemenetel, bejövetel, behatolás, bejárás, bejárat, hajó ., hipnotikus álomba ejt

  entrance

 • azonosság, önazonosság, öntudat, identitás, egyformaság, teljes megegyezőség, személyazonosság

  identity

 • tervezés

  planning

 • meggyőz, rábeszél, rávesz

  persuade

 • teljesen, egészen, száz százalékban, maradéktalanul

  entirely

 • áttevődik, kapcsol, vált, átállás, áttérés, csap, hajlékony ág, hajlós pálca, hajlós vessző

  switch

 • városi

  urban

 • szerkesztő/-i, rovatvezető/-i/vezércikk, szerkesztő, rovatvezető, sajtó alá rendező, szövegkiadó

  editor / editorial

 • hangsúly, nyomaték, értelmi/érzelmi hangsúly, határozottság, emfázis

  emphasis

 • kiszámít, kitervel, tekintetbe vesz, szándékosan tesz, hisz, tervez, vél

  calculate

 • gyárt, előállít, készít, termel, feldolgoz, gyártás, ipar, iparág, gyártmány, kohol, kiagyal

  manufacture

 • diéta, étrend, országgyűlés, [wormsi birodalmi gyűlés], diétázik, fogyókúrázik, fogyókúra

  diet

 • alkalmaz, betölt, birtokában tart, birtokba vesz, birtokol, elfoglal, elfoglaltságot ad vkinek, ellát, elvesz (időt), foglalkoztat, lakik, megszáll, munkát ad vkinek

  occupy

 • görbe, görbe vonal, grafikon, függvényábra, hajlás, hajlat, ív, görbület, kerek zárójelek

  curve

 • sugároz, rádión/televízión közvetített, műsor, adás, ad, közhírré tesz, terjeszt

  broadcast, broadcast / broadcasted, broadcast / broadcasted

 • segédlet, segély, segítség, támogatás

  assistance

 • csavar(gat), váratlan fordulat/fejlemény, sodor, kiforgat, kiforgatás, elferdít, elferdítés

  twist

 • helyére tesz, elhelyez, US megállapít, meghatároz, megjelöl, kitűz, rögzít [helyet], felderít

  locate

 • fáradt, megviselt/elnyűtt [arc] be tired of sg, get tired of sg belefárad/beleun vmbe, kimerült

  tired

 • szia (üdvözlés), szervusz, szervusztok

  hello

 • fejlődés, fejlesztés, javulás, haladás, előléptetés, előmenetel, javítás, tökéletesítés

  improvement

 • folytat, űz, követ [szemmel...], követ, üldöz

  pursue

 • regény; új(szerű), eredeti, szokatlan, novella, elbeszélés, jog novella, újfajta

  novel

 • izgatott, (fel)zaklatott, felindult, feldúlt, felborulás, felfordulás, rendetlenség, duzzasztott

  upset, upset, upset

 • gyakran, sűrűn

  frequently

 • mellék [tel.], kiterjesztés, kiterjedés, kibővítés, megnyúlás, terjedelem, hozzáépítés, kinyújtás

  extension

 • (érzelem) hatalmába kerít, erőt vesz, legyőz, elfog, diadalmaskodik, győzedelmeskedik

  overcome, overcame, overcome

 • krém, tejszín, beken, bekrémez, fölösödik, fölösödni hagy, habzik, krémmé kever ki, lefölöz

  cream

 • írás, írásmód, írásmű, írásművészet, irat, irodalmi alkotás, kézírás, mű, szépírás, szerkesztés

  writing

 • szertartás, formaság, ünnepély

  ceremony

 • szemléltet, megvilágít, illusztrál, megmagyaráz, példával, rajzzal szemléltet, ábrázol, leír

  illustrate

 • állás, foglalkozás, munka, elfoglaltság

  employment

 • elrendezés, megállapodás, intézkedés, megszervezés, előkészület, beosztás, megegyezés, rendelkezés

  arrangement

 • torony, bástya, tornyosul, kimagaslik, kiemelkedik, ural, emelkedik, felszáll, uralkodik

  tower

 • alkalmaz, eljegyez, elkötelezi magát, felvesz, kötelez, kötelezettséget vállal, lefoglal, leköt, összekapcsolódnak (fogaskerekek), szembeszáll, szerződtet, támad

  engage

 • vidéki, falusi(as), paraszti, mezei, parasztos, tanya-, tanya-világ, mezőgazdasági [munka]

  rural

 • torta, sütemény, kalács, darab, pogácsa, tábla, összeállott/alvadt rög, massza, masszává tömörít

  cake

 • kortárs, korabeli, egykorú, jelenkori, mai, egyidejű, korunkbeli, modern, laptárs

  contemporary

 • előre megmond, jósol, megjósol, jövendöl, prófétál, kiszámít

  predict

 • elismer, elismerését fejezi ki, elfogad, tudomásul vesz, igazol, nyugtáz, vall, beismer, bevall

  acknowledge

 • bökkenő, akadály, dörzsöl, vakar, bedörzsöl, dörgöl, fényesít, kiradíroz, dörzsölés, egyenetlenség

  rub

 • szereposztás, [mondat] formája/felépítése/elrendezése/szerkezete, öntvény, öntőminta, öntés

  cast, cast, cast

 • teljes, tökéletes, korlátlan, abszolút, abszolútum, végső valóság, Isten, feltétlen

  absolute

 • tehén, megfélemlít, megfékez, megszelídít, korlátok közé szorít, kényszerít, megijeszt, -tehén

  cow

 • magyarázat, megfejtés, felvilágosítás, értelmezés, magyarázó körülmények, magyarázó okok

  explanation

 • bölcs, okos, számító, ravasz, -szerűen, -módra, -képpen, -ileg, beavatott, belátó, előrelátó

  wise

 • előzetes, előző, megelőző, előtti, előbbi, korábbi, régebbi, régebbi to vknél/vmnél, házfőnök

  prior

 • temetés, elföldelés, végtisztesség, elhantolás, eltemetés, gyászmenet, halottas/temetési menet

  funeral

 • mindazonáltal, mégis, mindamellett, azonban, nem kevésbé, mindazonáltal kb. az eddigiek

  nevertheless

 • (fa)tábla/lap, esküdtszék, zsűri, fórum, tábla, esküdtek névjegyzéke/lajstroma, média. fórum

  panel

 • egyedülálló, páratlan, egyedi, kivételes, különleges, egyetlen, páratlan [a maga nemében]

  unique

 • korlátok közé szorított, korlátozott, korlátolt, határolt, meghatározott, körülhatárolt

  limited

 • gabona, gabonatermés, erezet iránya [fáé], évgyűrű, természet, lelkület, hajlam, egy csekély

  grain

 • házas, nős, férjezett, házas/nős [férfi], férjezett/férjes [nő]

  married

 • vitorlázik, hajózik, hajón megy/utazik, tengeri utat tesz, elindul, elindul hajó, hajón megy

  sail

 • összetétel, egyesítés, egyesülés, vegyülés, keveredés, kombináció, betűs lakat, betűs zár

  combination

 • dollár

  dollar

 • teljesen, egészen, US szl [teljesen] totál, tök, töktotál, hulla

  totally

 • idézet, árajánlat, árajánlatot tesz, hivatkozik, idéz, közöl, megállapít, megmond

  quote

 • arány, mérték, rész, hányad, aránypár/viszony, arányosság, méretarány, összhang, arányba állít

  proportion

 • unokatestvér, hasonló, rokon, unokabátya, unokahúg, unokanővér

  cousin

 • általános érv, közhely, tárgy, téma

  topic

 • sehol, sehova

  nowhere

 • vázlat, felvázol, fogalmazvány, piszkozat, első terv, gazd. intézvény/váltó, állítás

  draft

 • (meg)ünnepel, magasztal, dicsőít

  celebrate

 • legnagyobbrészt, főként, javarészt, jórészt, legtöbbször, majdnem mindig, leggyakrabban, főleg

  mostly

 • beszélő, szóló, szónok, a képviselőház elnöke, hangszóró, képviselőház elnöke

  speaker

 • átadás [üzeneté], előadásmód, szolgáltatás, régi. szabadítás, átadás, felszabadítás, kézbesítés

  delivery

 • hős, dalia, hérosz, félisten

  hero

 • elsőbbség, elsőbbségi jog, prioritás

  priority

 • lakás, szállás, menedék, hajlék, fészek/horony(ba illesztés), árbocfészek, árboctalapzat, begyűjtés

  housing

 • kiválasztás, választék

  selection

 • komolyan

  seriously

 • háznép, háztartás

  household

 • szükségszerűen, feltétlenül, biztosan, szükségképpen, természetesen, magától értetődően

  necessarily

 • vizsgálat, nyomozás, kutatás, érdeklődés, kérdezősködés, tudakozódás

  inquiry

 • menedék, menedékhely, védelem, véd, megvéd, menedéket nyújt , elrejt, elrejtőzik, oltalmaz

  shelter

 • (be)burkol, göngyöl, befed, (be)csomagol, körbefog, beborít, US csomagolópapír, burkolat, borítás

  wrap

 • elfogás, zsákmány, zsákmányolás; befog (részecskét), bevesz (várat), elfog, foglyul ejt, megragad (figyelmet), zsákmányol

  capture

 • külföldön, külföldre, széltében-hosszában, mindenfelé, azt beszélik, házon kívül, idegen pályán

  abroad

 • segéd, segítő, helyettes, egyetemi tanársegéd, kisegítő, mellérendelt, segéd-, pót-, al-

  assistant

 • némileg, némiképp, némiképpen, meglehetősen, kissé, egy kevés, egy kissé

  somewhat

 • meglehetősen, eléggé, egészen, tűrhetően, tökéletesen/teljesen, tökéletesen/teljesen biz

  fairly

 • mennyország, ég, menny, paradicsom

  heaven

 • megfontolás, meggondolás, szempont, tényező, tapintat, figyelmesség, jutalom, díjazás

  consideration

 • qualify sy/sg as sg vkt/vmt vmnek minősít, jog feljogosít, feljogosít, jogot nyer

  qualify

 • munkáltató, munkaadó, főnök, tulajdonos, alkalmazó

  employer

 • eltérő, nem jellemző, nem hasonló/hasonlatos/jellemző, különböző, más, ellentétben, eltérően

  unlike

 • bírálat, műbírálat, kritika, kritizáló/bíráló/kifogásoló megjegyzés

  criticism

 • csökkent, apaszt, kevesbít, kisebbít, leszállít [árat], fogyaszt [kötésben], csökken, fogy

  decrease

 • változatlan, állandó, szilárd, kitartó, konstans

  constant