Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 33

Angol vegyes szógyűjtemény 33

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • hír, kósza hír, híresztelés, szóbeszéd, rémhír, [háborús...] rémhír, híresztel, fáma

  rumour

 • herceg, uralkodó, fejedelem, Prince of Wales a walesi herceg [az angol trónörökös], királyfi

  prince

 • lélektani, pszichológiai, pszichés alapú, pszichés alapú [betegség, fájdalom stb.]

  psychological

 • kötelezettség, kötelesség, lekötelezés, kötelem, tartozás, lekötelezettség, adóslevél

  obligation

 • templom, halánték

  temple

 • festő, festőművész, kikötőkötél, mázoló, puma, szobafestő, vontatókötél

  painter

 • nem, nyelvtani nem, nemz, szül

  gender

 • engedelmeskedik, szót fogad, alkalmazkodik [előíráshoz], követ [utasítást], teljesít [parancsot]

  obey

 • tudatosság

  awareness

 • alig, szűkösen, hiányosan, pusztán, éppen hogy/csak, éppen csak, éppen hogy

  barely

 • szaporodik, fajta, nem, tenyészt, szaporít, nemz, létrehoz, okoz, előidéz, nevel, felnevel, kiképez

  breed, bred, bred

 • műhold, mellékbolygó, bolygó holdja, másodrendű/csatlós bolygó, szputnyik, csatlós, darabont

  satellite

 • kor, korszak, éra, időszámítás

  era

 • akárki, aki csak, bárki

  whoever

 • kinyomoz, leleplez, észlel, kimutat, érzékel, detektál, felfedez

  detect

 • hahota, kacagás, nevetés

  laughter

 • terület, kör, tér, szabad tér, keretek, határok, -szkóp, tükör, cél/szándék, cél/szándék rég

  scope

 • szappan, csúszópénz, kenés, vesztegetési pénz, beszappanoz

  soap

 • támogat(ó), finanszíroz(ó), szponzor(ál), jótálló, kezes, védnök, fenntart, patronál, keresztszülő

  sponsor

 • klinikai, labor-, szigorúan objektív, halálos ágyon történő

  clinical

 • napirend, napirendi pont, tárgysorozat, program, rituálé, liturgia, szertartáskönyv, lista

  agenda

 • derék [emberé/ruháé], derék [emberé], elkeskenyít, elszűkít, blúz, derék, elkeskenyedő középrész

  waist

 • (szőlő)karó, pózna, cölöp, máglya, tét; (fel)tesz, kockára tesz, kockára tesz [összeget]

  stake

 • abbahagy, befejez, beszüntet, megszüntet, szűnik, megszűnik, abbamarad, megállás, szünet, folyton

  cease

 • történész, történetíró

  historian

 • bonyolít, összebonyolít, összegabalyít, komplikál, bonyolult, szövevényes, komplikált

  complicate

 • rokonszenvező, megértő, szimpatikus/rokonszenves/megnyerő, ritk. szimpatikus/rokonszenves/megnyerő

  sympathetic

 • hé, halló, tyuhaj

  hey

 • különleges, szokatlan, tarka, cifra, díszes, akar, kedvel (fiút, lányt), luxus, extra, tévedés

  fancy (not plain), (a boy/girl)

 • királyság [terület v. intézmény], birodalom, hatáskör, uralom, királyság

  kingdom

 • túlélés, csökevény, életben maradás, maradvány, továbbélés

  survival

 • baktériumok

  bacteria

 • oklevél, bizonyítvány, tanúsítvány, [ajánlási] igazolás, okirat, diploma, igazolás

  certificate

 • zsidó

  Jew

 • induló [versenyen], pályázó, versenytárs, konkurens, konkurencia, rivális, versenyző

  competitor

 • körülvevő

  surrounding

 • önműködő, automata (seb.váltós autó), automatikus, gépies, ön-, önkéntelen, önműködő fegyver

  automatic (car)

 • komédia, vígjáték, színjáték

  comedy

 • malom, gyár, üzem, hemzseg, nyüzsög, nyüzsgölődik, marószerszám, zúzómalom, gurító, döntőgarat

  mill

 • vöröshagyma, kobak, tökfej

  onion

 • meghódol, aláveti magát, enged, engedelmeskedik, bemutat, benyújt, előterjeszt, állít, kijelent

  submit

 • főzés, sütés

  cooking

 • (istenként) imád, tisztel, hódol, imádás, imádat, kultusz, tisztelet, istentisztelet, őnagysága

  worship

 • nedves, párás, elfojt, elnyom, dohos, lehangoltság, nyirkos, nyirkosság, megnedvesít, tompít

  damp

 • (élet)bölcsesség/-tapasztalat, okosság, bölcsesség, életbölcsesség, élettapasztalat, megfontoltság

  wisdom

 • tanácsadó

  adviser

 • művészi, művészeti

  artistic

 • különbözően, eltérően, másként

  differently

 • érdeklődés, tudakozódás, kérdezősködés, nyomozás, vizsgálat

  enquiry

 • meghívás, meghívó, csábítás, felhívás

  invitation

 • (határidő-/előjegyzési) napló/naptár, napló, előjegyzési napló/naptár, határidőnaptár, feljegyzés

  diary

 • előhívás, fejlődő

  developing

 • színésznő

  actress

 • nyíl, nyílvessző, nyilaz, nyíllal jelez/jelöl, repül, repül mint a nyíl, nyílsebesen száguld

  arrow

 • (műszaki) tervező/rajzoló, konstruktőr, tervező, műszaki tervező, szerkesztő, szerkesztőmérnök, TFD

  designer

 • hiányzó, (szórakozott, figyelmetlen), távollevő, távol maradó, szórakozott, figyelmetlen

  absent (-minded)

 • fenntart, életben tart, tart, kibír/kiáll [támadást], elszenved, eltűr, elvisel, eljátszik

  sustain

 • WC, mosdó, öltözet, ruha, öltözés, öltözködés, illemhely, öltözék, toalett

  toilet

 • elismervény, átvételi elismervény, nyugta, recept, átvétel, kézhezvétel, vény, nyugtáz, blokk

  receipt

 • jelentékeny mértékben, meglehetősen

  considerably

 • szükségleti cikk, szükség, szükséglet, kényszerűség, szükségszerűség, szűkölködés, nélkülözés

  necessity

 • Master of Science, US Mississippi, hajadon vagy ismeretlen családi állapotú nő

  Ms

 • úgynevezett, állítólagos

  so-called

 • gyapjú, fonal, lány, muff, nő, női fanszőrzet

  wool

 • csettint, pattint, el-/szétszakad/-pattan, csattan(t), kattan(t), élesen/ingerülten mond vmt

  snap

 • stratégiai/hadászati szempontból fontos, stratégiai (fontosságú), stratégiai/hadászati

  strategic

 • koldul, könyörög, esedezik, kér, kérlel

  beg

 • bántó, sértő, kellemetlen, megbotránkoztató, visszataszító, goromba/durva/sértő [válasz]

  offensive

 • megbirkózik (vvel), ajtó fölötti boltív, bejárati boltrész, bejárati bolttető, felső forma, köpeny

  cope

 • szenvedély(es szerelem), indulat, szenvedés, szerelem, düh, Jézus kínszenvedése, passió, dühkitörés

  passion

 • liszt

  flour

 • alatt(a), alá, alsó, alul lévő, alul, lenn, belül

  underneath

 • szekrény, konyhaszekrény

  cupboard

 • megvalósítás, implementáció, kivitel, kivitelezés, végrehajtás, teljesítés

  implementation

 • szabadság, tsz. jogok/kiváltságok, jog

  liberty

 • könyök [testrész], kanyar, kanyarulat, görbület, hajlat [csőé], könyökcső, könyök, csőkönyök

  elbow

 • pszichológia, lélektan

  psychology

 • betartó, figyelő, megfigyelő, megtartó

  observer

 • vérengző, kegyetlen, átkozott, bevérzett, fenemód, gyilkos, hitvány, irtóra, istenverte, nagyon

  bloody

 • tudósítás, hírközlés [vmlyen tárgykörről], rendszeres hírközlés [vmlyen tárgykörről], burkolat

  coverage

 • erőszak, nemi erőszak, roham, támadás, megerőszakol, erőszakot követ el, tettleg bántalmaz

  assault

 • mert, (because)

  cos

 • horizont, látóhatár, látókör, érdeklődési kör, felfogóképesség, láthatár, szemhatár, égalj

  horizon

 • korsó, kb. fél (0,568) liter, pint (0,57 liter), 0,473 liter, 0,568 liter, félliteres korsó

  pint (of beer)

 • ráadásul, továbbá, azonkívül

  furthermore

 • bűnösség, vétkesség, bűncselekmény, büntetendőség, büntethetőség, bűntudat, bűn

  guilt

 • megkülönböztet, különbözik, eltér, eltér from vktől/vmtől, más véleményen van, másként vélekedik

  differ

 • nem előírásos/szabályszerű/hivatalos/formaszerű, félhivatalos, közvetlen, fesztelen, bizalmas

  informal

 • egyenlítés, egyenlítődés, kiegyenlítés, kiegyenlítődés, egyensúlyba hozás, egyenlet

  equation

 • teher, nehéz sors, életteher, kötelesség(tudat)?, refrén, lényeg; megrak, (meg)terhel, elegy

  burden

 • szándékosan, tudatosan, előre meggondoltan/megfontoltan, kifejezetten, szánt szándékkal, akarattal

  deliberately

 • napi [teendők], mindennapi [teendők], mindennapos [vendég], közönséges/köznapi/banális esemény

  everyday

 • menekül, megfutamodik, elszökik

  flee, fled, fled

 • palota, rezidencia, luxusszálló, királyi/érseki/püspöki palota/rezidencia, előkelő mozi

  palace

 • kirúg (alkalmazottat), kirabol, kifoszt, elbocsát, fosztogat, sarcol, zsákba rak, zsákmányol

  sack (an employee)

 • ösztönöz, lelkesít, megihlet, sugalmaz, belélegzik, beszív [levegőt], belélegez, inspirál

  inspire

 • felvetett, javasolt, tervezett

  proposed

 • teljesen, alaposan, kíméletlenül

  thoroughly

 • öreg, koros, idős, vén, korhatáron felüli, megöregedett, kiöregedett, the aged az öregek/idősek

  aged

 • sóhaj, sóhajt, sóhajtozva elmond, sóhajtozva elpanaszol, sóhajtás

  sigh