Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 44

Angol vegyes szógyűjtemény 44

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • tett, tény, valóság, közjegyzői okirat, közjegyző előtt létrejött szerződés, okirattal átruház/átír

  deed

 • diadal, diadalt ül, nagy győzelem/siker, örömmámor, örvendezés, diadalmaskodik, győz

  triumph

 • (kormány)hivatal, iroda, minisztérium

  bureau

 • bányász, aknász, bányamunkás

  miner

 • túsz

  hostage

 • szőnyeg, pokróc, takaró, pléd, kis szőnyeg

  rug

 • "Gazdálkodj okosan", monopólium, egyedáruság, egykézrendszer, kizárólagos jogosítvány

  monopoly

 • ügyész, a vád képviselője, vádló, feljelentő

  prosecutor

 • meggyőződés, bizonyosság, biztosíték, garancia, bizalom, önbizalom, magabiztosság, önteltség

  assurance

 • építő(munkás), építési vállalkozó, építész, alkotó, építőmester, megépítő, konstruáló, szerkesztő

  builder

 • sor, sorok, elrendezés, tömb, rend, alakulat, rendez, elrendez, felállít, sorakoztat, díszít

  array

 • ellenőrzés, felülvizsgálat, felülvizsgálás, átvizsgálás, könyvvizsgálat, rovancsolás, revízió

  audit

 • kötés

  knitting

 • szeret/kedvel vkt/vmt, szerető, szeretettel áthatott, gyöngéd, kedves, édes drága, dédelgetett

  fond of sb/sth (be f. of)

 • szomorú végű, végzetes, tragikus, gyászos kimenetelű, megrázó, siralmas, szomorú kimenetelű

  tragic

 • vitamin

  vitamin

 • vonakodó, húzódozó, kelletlen

  unwilling

 • törvényszék, bíróság, bírói szék, ítélőszék, tribunus széke [régi Rómában], GB vizsgálóbizottság

  tribunal

 • szokatlanul

  unusually

 • daganat, kelevény, tumor

  tumour

 • töredék, rész, részlet, hányad, frakció, párlat, részleg, részpárlat, törés, tört, törtrész

  fraction

 • futball

  soccer

 • ítélet, döntés, határozat, vélemény, verdikt

  verdict

 • csendes napok, lelkigyakorlat, menedékhely, tanya [rablóké], visszavonul, visszahúzódik, meghátrál

  retreat

 • háló, penge, pókháló, rotációs henger, szövedék, szövet, toll (kulcsé), úszóhártya, vég (szövet)

  web

 • érdem(el), kiválóság, jóság, érték, értékesség, tehetség, megérdemel, kiérdemel, érdemrend

  merit

 • megvilágítás, példával/rajzzal való megvilágítás, megmagyarázás, szemléltetés, ábra, illusztráció

  illustration

 • érzékenység, fogékonyság, szenzibilitás

  sensitivity

 • kigondol, kiagyal, kitervez, jog örökül hagy, hagyományoz [ingatlant], végrendelkezés, kieszel

  devise

 • agyonlő, fosztogat, huzagol, kifoszt, kirabol, lelő, rabol, rálő, rovátkol, von (puskacsövet); géppisztoly, karabély, puska, rohampuska

  rifle

 • részleges, részbeni, rész-, helyenkénti, részrehajló, elfogult, parciális, részlet-

  partial

 • azután, később, utóbb, utólag

  afterward

 • érintkező felület, határfelület, határterület, csatlakozási felület, interfész, egymásra hat

  interface

 • ésszerűtlen, esztelen, oktalan; túlzó, mértéktelen, túlságos, túlzott, elérhetetlen

  unreasonable

 • megszemlél, megvizsgál, ellenőriz, szemügyre vesz, felülvizsgál

  inspect

 • kívánatos, vonzó

  desirable

 • istálló, csűr, pajta, szénapajta

  barn

 • ijedt, rémült

  frightened

 • kétségbeesés ., kétségbeesés oka., kétségbeesik, lemond, ami/aki miatt vk kétségbe van esve

  despair

 • csökkent, kevesbít, csorbít, gyengít, kisebbedik, csökken, kisebbít, csorbít [tekintélyt]

  diminish

 • szójegyzék, szószedet, szótár, kis szótár, szókincs, szókészlet, szóanyag

  vocabulary

 • előírás, felsorolás, kikötések, munkafeltételek, részletes leírás, részletezés

  specification

 • vért vesz, eret vág, biz bleed sy pénzt csikar/vasal ki vkből, megcsapolás, nyomatszél sérülése

  bleed, bled, bled

 • hátrány, akadály, fogyatékosság, testi fogyatékosság, hátráltat, akadályoz, hátrányos helyzetbe hoz

  handicap

 • fegyenc, elítélt, elítél, bűntudatra ébreszt/ébred, rábizonyít [vkre bűnt]

  convict

 • csillagrendszer, galaxis, ragyogó/fényes gyülekezet, tekintélyes/híres emberek csoportja

  galaxy

 • felfed, elárul, kimond, feltár, elmond, leleplez, kitakar, szabadon/fedetlenül hagy, szem elé tár

  disclose

 • megkárosított, megrongálódott, romlott, sebesült, sértett, sérült

  injured

 • zavaró, zavarba ejtő, kínos, kényes, kényelmetlen, kellemetlen, kényszerű, szorult [helyzet]

  embarrassing

 • nagyszerű, remek, fényes, pompás, felséges, fenséges

  superb

 • pástétom, pite(tészta), gyümölcstorta(US), vajas tészta, vajastészta, US gyümölcstorta

  pie

 • (gép)szerelő, gépész, műszerész, autószerelő, szerkezet, mechanizmus, mechanikus, kézműves

  mechanic

 • edző, oktató, tréner, edzőcipő, tsz. edzőcipő, idomító

  trainer

 • kizárólag, kizárólagosan, bele nem értve, nélkül

  exclusively

 • észrevehető, szembeszökő, feltűnő, megjelölt, megbélyegzett, jellegzetes, megkülönböztetett

  marked

 • székesegyház, katedrális

  cathedral

 • erkölcs(tan)i, morális (Bakos: erkölcsi, erkölcsös), etikai; erkölcsös, morális

  ethical

 • újjáépít, újraépít, újra felépít, helyreállít

  rebuild, rebuilt, rebuilt

 • tanácsadó, tanácsos, bizalmas, US ügyvéd, követségi jogtanácsos, nevelőtanár [nyári táborban]

  counsellor

 • gyomor-

  gastric

 • egymásra következő, egymást követő, folytonos, szakadatlan, legitim, öröklésre jogosult, örökölt

  successive

 • taxi, régi konflis, fiáker, bérkocsi, régi, vezetőfülke, gépészfülke, vezetőülés, kezelőfülke

  cab

 • hű(séges), odaadó, kitartó, hívő, megbízható, hiteles, hívek, hívők, az igazhívők, ragaszkodó

  faithful

 • sárgarépa

  carrot

 • szövetséges, szövetkezett, társult, azonos jellegű, hasonló, rokon, kapcsolatos

  allied

 • hozzáférhető, könnyen megközelíthető, elérhető [tudás], nyitva álló [pálya], elérhető

  accessible

 • prédikál, igét hirdet, szentbeszédet mond

  preach

 • talány, rejtély, fejtörő, rejtvény, kirakójáték, töprengésre késztet, zavarba ejt/hoz, nyugtalanít

  puzzle

 • simán, egyenletesen, szabályosan

  smoothly

 • termékeny, eredményes, gyümölcsöző, termő, jövedelmező, termelékeny, eredményező, termelési

  productive

 • egyetértés, egyezés, megegyezés

  accordance

 • visszacsatolás, visszatáplálás

  feedback

 • sző, kieszel, kanyarodik, kanyarog, szövés, szövésmód, szövet

  weave, wove / weaved, woven / weaved

 • egyedül, kizárólag, pusztán, csupán

  solely

 • túlzás, eltúloz, felnagyít, nagyít, túloz

  exaggerate

 • egyesülés, találkozás, kapcsolás, csatlakozás, összefolyás, egybefolyás [folyóké], csomópont

  junction

 • ellen, versus, (against); lásd fent, vide supra, (see above)

  vs.

 • clung, clung: ragaszkodik, (bele)kapaszkodik, hozzátapad, clung [kláng], megkapaszkodik, csüng

  cling, clung, clung

 • szövegkönyv, forgatókönyv, elképzelés, eshetőség, cselekmény, cselekmény vázlata, szcenárium

  scenario

 • grafika

  graphics

 • költözés, elköltözés, vándorlás, kivándorlás

  migration

 • megtakarítás, megtakarított pénz, spórolt pénz, takarékbetét

  savings

 • csodálat, bámulat, rajongás, bámulás

  admiration

 • javaslat, ajánlat, indítvány, felvetés, tétel, állítás, mondat, ügy, üzlet, vállalkozás, feladat

  proposition

 • begyűr, behajt, betakar, beburkol, betűr, bedug, dug, ráncol, redőz, behajtás, berakás, burkolat

  tuck

 • szülői, atyai

  parental

 • elterjedtség, előfordulás, előfordulás gyakorisága, egybeesés, részleges egybeesés, esemény

  incidence

 • fényűzés, luxus, pompa, élvezet, luxuscikk, fényűző berendezés, pompa [lakásé stb.], luxustárgy

  luxury

 • kiegészítő, mellékes, másodlagos, fiókvállalat, fióküzem, leányvállalat, segéd, megsegítő, támasz

  subsidiary

 • magánélet, visszavonultság, egyedüllét, elvonultság, magányosság, lakáson belüli egyéni elkülönülés

  privacy

 • tál, tálka, csésze, mosdótál, medence, teknő, völgyteknő, vízgyűjtő terület, mosdókagyló, vájdling

  basin

 • evőkanál

  tablespoon

 • alkat, beállítottság, vérmérséklet, természet, kedély(állapot), kedv, hangulat, düh, higgadtság

  temper

 • látszólag, látszatra, láthatólag

  seemingly

 • épít terasz, völgyterasz, terepfok, fennsík, tábla, GB, US, lapos tető [keleti v. spanyol házé]

  terrace

 • sikertelen, balsikerű, eredménytelen, hasztalan, nem boldoguló, (meg-/el)bukott, vesztes [fél]

  unsuccessful

 • vm tárgya (levélben), hivatkozás vmre

  re

 • szeminárium, egyetemi szeminárium, tanácskozás, konferencia, előadás-sorozat

  seminar

 • függelék, toldalék [okiraté], vakbél (féregnyúlványa), nyúlvány, függelék [könyvben]

  appendix

 • kiegyenesít, egyenesre állít, egyenessé válik, helyrehoz, kiegyenesedik, kiegyenlít, rendbe rak

  straighten