Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
48 Bộ Thủ Thường Dùng

48 Bộ Thủ Thường Dùng

Last update 

48 bộ thủ thông dụng

Items (68)

 • Thủy - Nước

 • Thủy - Nước

 • Thủy - Nước

 • Nhân - Người

 • Nhân Đứng - Người

 • Nhân Nón - Người

  𠆢

 • Thủ - Tay

 • Thủ - Tay

 • Mộc - Cây

 • Tâm - Tim

 • Tâm - Tim

 • Tâm - Tim

 • Khẩu - Miệng

 • Ngôn - Nói

 • Mịch - Sợi

 • Mịch - Sợi

 • Xước - Đi

 • Xước - Đi

 • Thổ - Đất

 • Thảo - Cỏ

 • Nhục - Thịt

 • Phụ - Non

 • Nhật - Ngày

 • Nữ - Gái

 • Miên - Hè

 • Bối - Quý

 • Kim - Vàng

 • Kim - Vàng

 • Đao - Dao

 • Đao - Dao

 • Hỏa - Lửa

 • Hỏa - Lửa

 • Trúc - Tre

 • Trúc - Tre

 • Lực - Sức

 • Hòa - Lúa

 • Hiệt - Đầu

 • Y - Áo

 • Y - Áo

 • Xích - Bước

 • Hành - Đi

 • Điền - Ruộng

 • Mục - Mắt

 • Đại - Lớn

 • Cân - Khăn

 • Nghiễm - Chóp

  广

 • Khuyển - Chó

 • Khuyển - Chó

 • Nhất - Một

 • Sơn - Núi

 • Phộc - Đánh

 • Phộc - Đánh

 • Thạch - Đá

 • Thi - Thây

 • Vương - Vua

 • Ngọc - Ngọc

 • Nạch - Bệnh

 • Thị - Bảo

 • Thị - Bảo

 • Xa - Xe

 • Dậu - Dậu

 • Vũ - Mưa

 • Vi - Rào

 • Thốn - Tấc

 • Thực - Ăn

 • Thực - Ăn

 • Thập - Mười

 • Cung - Cung