Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
NP N1-1

NP N1-1

Last update 

Items (48)

 • Tùy vào..như thế nào mà..

  N+いかん

 • Bất kể..như thế nào

  N+いかんによらず

 • Cho dù ~ (vẫn làm gì đó)

  [動-意向形;い形-かろう;な形-だろう] + が

 • có muốn ~ cũng không thể

  [動-意向形] +にも+ [動-辞書形] +ない

 • cảm thấy hết sức ~ (chỉ cảm xúc ở mức độ cao)

  [い形-い;な形-な;名-の]+かぎりだ

 • Một khi đã ~ (thì cho dù...)

  [動-た形]+が最後

 • Nhân tiện ~ (nên làm gì đó)

  [名]+かたがた

 • Bên cạnh ~ (Bên cạnh ~ còn ...)

  [動-辞書形;名-の]+かたわら

 • Tiện thể ~

  [動-ます形;名]+がてら

 • Vừa ~ xong là đã ...

  [動-辞書形 / た形]+が早いか

 • có tới (ví dụ: hành lý tới 30 ký)

  [名]+からある

 • Có xu hướng/ Thường hay (chỉ việc xấu)

  [動-辞書形;名-の]+きらいがある

 • Cực kỳ/ Vô cùng ~ (chỉ mức độ)

  [な形-○]+極まる

 • Giống như ~ / Hệt như ~

  [動-辞書形 / た形]+(が)+ごとき [名-の]+ごとき

 • Loại giống như ~

  [名]+ごとき

 • Không có ~

  [動-辞書形]+ことなしに

 • Cuối cùng trở nên ~

  しまつだ

 • Ngay cả ~

  [名(-で)]+すら

 • Toàn là ~ (việc vui mừng chẳng hạn)

  [名]+ずくめ

 • Chắc chắn sẽ ~ / Nhất định sẽ ~

  [動-ない形]+ずにはおかない

 • Không thể không ~ (về mặt đạo đức, trách nhiệm...)

  [動-ない形]+ずにはすまない

 • Vừa ~ (làm gì xong) (thì lại có gì đó xảy ra)

  [動-辞書形 / た形]+そばから

 • Chỉ có ~ / Chỉ còn ~

  ただ+[動-辞書形;い形-い;名]+のみ

 • Không chỉ ~

  ただ~のみならず

 • Dù có (làm gì đó đi nữa thì cũng vô ích)

  [動-た形]+ところで

 • Chỉ cần ~ là đã ... / Chỉ cần ~ là cũng ...

  [動-辞書形]+だに

 • Ngay cả ~

  [名]+だに

 • Đã là ~ (thì phải có nghĩa vụ gì đó)

  [名]+たる+[名]

 • Ngay cả ~ [một phút/một người...] cũng không được ... / cũng phải ...

  [名]+たりとも

 • Cứ [đứng, để,...] nguyên (giữ nguyên trạng thái)

  [動-ます形]+っぱなし

 • Lúc thì ~ lúc thì ~ (tác động qua lại hay hành động tương phản)

  [動―ます形]+つ+[動―ます形]+つ

 • Ngay cả ~

  [名]+であれ

 • Cho dù có là ~ hay là ~ .

  [名]+であれ+[名]+であれ

 • Từ khi ~ là ... (chỉ nguyên nhân, kết quả)

  [動-て形]+からというもの

 • Không phải ~ thì là gì? (dùng để nhấn mạnh)

  [名]+でなくてなんだろう

 • Có phải là ~ đâu (phủ định để thoái thác)

  ではあるまいし

 • Luôn ~(cầu chúc)

  [動-て形]+やまない

 • Cùng với ~ / Lại thêm ~

  [名]+と相まって

 • Vì ~

  [動・い形・な形・名]の普通形+とあって

 • Nếu có ~

  [動・い形・な形・名]の普通形+とあれば

 • Dù ~ hay ~ cũng đều ...

  [名]+といい+[名]+といい

 • Cũng tầm ~ (chỉ mức độ đại khái)

  [動-辞書形;名]+というところだ

 • Cho dù ~ những vẫn ...

  ~といえども

 • ~ hết chỗ nói (chỉ mức độ rất cao)

  ~といったら(ありはし)ない

 • Tưởng là ~ hóa ra ...

  [動・い形・な形・名]の普通形+と思いきゃ

 • ~ ấy hả, ... (nói đến ai hay chủ thể nào đó)

  [名]+ときたら

 • Ngay lúc ~ (nhấn mạnh thời điểm)

  ~ところを

 • Ngay cả ~(ai đó)

  ~としたところで