Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
NP N1-2

NP N1-2

Last update 

Items (57)

 • Như thể là ~ (chỉ ra hiệu làm/không làm gì đó)

  [動-普通形 / 命令形]+とばかりに

 • Không định ~ nhưng vừa ~ thì ... (không cố ý mà bắt gặp gì đó)

  [動-辞書形]+ともなく

 • Có việc ~ là/thì ... (có việc gì đó và hệ quả)

  [動-辞書形;名]+ともなると

 • Không thể không ~

  [動-ない形]+ないではおかない

 • Không thể không ~ (về mặt đạo đức, trách nhiệm)

  [動-ない形]+ないではすまない

 • Dù không ~ thì vẫn ...

  [動-ない形]+ないまでも

 • Chưa chắc đã không ~ (làm được...)

  [動-ない形]+ないものでもない

 • Dù vẫn ~ nhưng ...

  ~ながらも

 • Vừa đang ~(làm gì) vừa (có thể làm gì đó)

  [動-ます形;名]+ながらに

 • Nếu không có ~ [thì không thể làm gì đó]

  [名]+なくして

 • ... mà không ~

  [名]+なしに

 • Chỉ có thể là ~ (nhấn mạnh nét đặc sắc)

  [名]+ならでは

 • Vừa ~ là ... (vừa làm gì xong là đã ...)

  [動-辞書形]+なり

 • Với mỗi ~ / Theo kiểu của ~ (chỉ riêng biệt)

  ~なりに / ~なりの

 • Không quá ~(ngạc nhiên)

  [動-辞書形;名]+に(は)あたらない

 • Ở trong ~ (hoàn cảnh khó khăn...) vẫn ...

  [名]+にあって

 • Đến mức ~ / Đến cả ~

  [動-辞書形;名]+に至る

 • Liên quan đến ~ / Có ảnh hưởng đến ~

  [名]+にかかわる

 • Không khó để ~ (nhận thấy, tưởng tượng,...)

  [動-辞書形;名]+にかたくない

 • ~ mới (có thể làm gì đó) (nhấn mạnh)

  [名]+にして

 • Dựa theo ~ / Dựa vào ~ (thực tế, quy định,...)

  [名]+にそくして

 • Đáng để ~

  [動-辞書形;名]+に足る

 • Không thể ~ nổi

  [動-辞書形]+にたえない

 • không sao ~ cho hết (chỉ mức độ lớn lao)

  [名]+にたえない

 • Đủ để ~

  [動-辞書形;名]+にたえる

 • Trong khi ~(sự việc A) thì (sự việc đối nghịch)

  ~にひきかえ

 • Còn hơn cả ~ (chỉ mức độ vế sau còn cao hơn vế trước)

  ~にもまして

 • Vô cùng ~ (vinh hạnh, trẻ trung,...)

  [名]+の至り

 • Cực kỳ ~

  [名]+の極み kiwami

 • ~ thì khỏi nói, ngay cả ... (cũng không làm được)

  [名]+はおろか

 • Hoàn toàn là do ~ (chỉ lý do chính yếu)

  ~ばこそ

 • đến khi ~ là hết (chỉ sự kết thúc)

  [動-ば]+それまでだ

 • Không chỉ riêng ~

  ~ひとり~だけでなく / ~ひとり~のみならず

 • Không được ~

  [動-辞書形]+べからざる

 • Cấm ~ (chỉ việc cấm chỉ dùng cho thông báo, biển báo, v.v...)

  [動-辞書形]+べからず

 • Để ~ (làm gì đó)

  [動-辞書形]+べく

 • Không thể ~ (tha thứ,...)

  [動-辞書形]+まじき

 • Chỉ có thể ~ (làm gì đó)

  [動-辞書形]+まで(のこと)だ

 • Chỉ ~

  動-普通形]+まで(のこと)だ

 • Không cần phải ~(đi, nói,...)

  [辞書形]+までもない

 • khỏi cần phải nói cũng biết ~

  ~言うまでもない / ~いうまでもなく

 • dính đầy ~ (bùn đất,...)

  [名]+まみれ

 • Trông có vẻ ~ / Có vẻ ~

  [名]+めく

 • Ngoài ~ ra, (thì ngay cả ... cũng...)

  [名]+もさることながら

 • Lẽ ra phải ~

  [動・い形・な形]の名詞修飾型+ものを

 • Vừa ~ xong thì ... (chỉ 2 sự kiện nối tiếp nhau)

  [動-辞書形]+や

 • Do có ~ / Do đó / Vì vậy

  ~ゆえ(に)/ ~ゆえの

 • Trừ ~ ra thì không ...

  [名]+をおいて

 • Từ ~ trở đi / ~ hết sức (kêu,...)

  [名]+を限りに

 • Kể từ khi ~, bắt đầu ... (chỉ sự bắt đầu)

  を皮切りとして kawakiri

 • Không cầm được ~ (nước mắt,...)

  [名]+を禁じ得ない

 • Bằng ~ (chỉ nỗ lực hết mức,...)

  ~をもって

 • Bất chấp ~

  [名]+をものともせずに

 • Buộc phải ~

  [名]+を余儀なくさせる yogi naku sareru

 • Bất chấp ~ (dùng với việc tiêu cực)

  [名]+をよそに

 • Với mục đích ~

  [動-ない形]+んがため

 • Dường như sắp ~ / Như muốn ~(nói,...)

  [動-ない形]+んばかりだ 「する-せんばかり」