Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 50

Hán Tự 50

Last update 

bichngocvtc

 • image description
  1downloads
 • image description
  1055puzzles solved
 • INSTALL

Items (50)

 • nhất - một, đồng nhất, nhất định - ichi,itsu

 • đinh - <số đếm> - tei,choo

 • thất - 7 - shichi

 • vạn - vạn, nhiều, vạn vật - man,ban

 • trượng - trượng - joo

 • tam - 3 - san

 • thượng - thượng tầng, thượng đẳng - joo,shoo

 • hạ - dưới, hạ đẳng - ka,ge

 • bất - bất công, bất bình đẳng, bất tài - fu,bu

 • dữ, dự - cấp dữ, tham dự - yo

 • thả - và, hơn nữa - -

 • thế - thế giới, thế gian, thế sự - sei,se

 • khâu - đồi - kyuu

 • bính - can bính (can thứ 3) - hei

 • lưỡng - hai, lưỡng quốc - ryoo

 • tịnh - xếp hàng - hei

 • trung - trung tâm, trung gian, trung ương - chuu

 • hoàn - tròn - gan

 • đan - màu đỏ - tan

 • chủ - chủ yếu, chủ nhân - shu,su

 • cửu - lâu, vĩnh cửu - kyuu,ku

 • phạp - nghèo, ít - boo

 • thừa - lên xe - joo

 • ất - can Ất - otsu

 • cửu - 9 - kyuu,ku

 • loạn - phản loạn, chiến loạn - ran

 • nhũ - nhũ mẫu - nyuu

 • can - khô - kan

 • liễu - kết liễu, liễu giải - ryoo

 • dự - dự đoán, dự báo - yo

 • tranh - đấu tranh, chiến tranh, tranh luận, cạnh tranh - soo

 • sự - sự việc - ji,zu

 • nhị - 2 - ni

 • hỗ - tương hỗ - go

 • ngũ - 5 - go

 • tỉnh - giếng - sei,shoo

 • á - thứ 2, châu á - a

 • vong - diệt vong - boo,moo

 • giao - giao hảo, giao hoán - koo

 • hưởng - hưởng thụ - kyoo

 • kinh - kinh đô, kinh thành - kyoo,kei

 • đình - cái đình - tei

 • nhân - nhân vật - jin,nin

 • nhân - nhân nghĩa - jin,ni

 • kim - đương kim, kim nhật - kon,kin

 • giới - ở giữa, môi giới, giới thiệu - kai

 • phật - phật giáo - butsu

 • sĩ - làm việc - shi,ji

 • tha - khác, tha hương, vị tha - ta

 • phụ - phụ thuộc, phụ lục - fu