Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 150

Hán Tự 150

Last update 

bichngocvtc

Items (50)

 • bổng - lương bổng, bổng lộc - hoo

 • thương - nhà kho - soo

 • cá - cá nhân, cá thể - ko

 • bội - bội thu, bội số - bai

 • đảo - đảo lộn - too

 • hậu - mùa, khí hậu, thời hậu - koo

 • tá - mượn, tá điền - shaku

 • phỏng - mô phỏng - hoo

 • trị - giá trị - chi

 • luân - luân lí - rin

 • kiệm - tiết kiệm - ken

 • vĩ - vĩ đại - I

 • thiên - thiên lệch, thiên kiến - hen

 • đình - đình chỉ - tei

 • kiện - khỏe mạnh, kiện khang, tráng kiện - ken

 • trắc - bên cạnh - soku

 • trinh - trinh thám - tei

 • ngẫu - ngẫu nhiên - guu

 • ngụy - ngụy trang, ngụy tạo - gi

 • bàng - bàng quan - boo

 • kiệt - tuấn kiệt, hào kiệt - ketsu

 • tản - cái ô - san

 • bị - trang bị, phòng bị, thiết bị - bi

 • thôi - tổ chức, khai thôi, thôi thúc - sai

 • trái - nợ, quốc trái, công trái - sai

 • thương - tổn thương, thương tật - shoo

 • khuynh - khuynh đảo, khuynh hướng - kei

 • động - lao động - doo

 • tượng - tưởng tượng, thần tượng - zoo

 • bộc - nô bộc - boku

 • liêu - đồng liêu, quan liêu - ryoo

 • tăng - tăng lữ - soo

 • nghi - nghi thức - gi

 • ức - trăm triệu - oku

 • nho - nho giáo - ju

 • thường - bồi thường - shoo

 • ưu - ưu việt, ưu thế, ưu tiên - yuu

 • nguyên - gốc - gen,gan

 • huynh - phụ huynh - kei,kyoo

 • sung - sung túc, bổ sung - juu

 • triệu - triệu chứng, triệu triệu (10 mũ 12) - choo

 • tiên - tiên sinh, tiên tiến - sen

 • quang - ánh sáng, nhật quang, quang minh - koo

 • khắc - khắc phục - koku

 • miễn - miễn tội - men

 • nhi - nhi đồng, hài nhi - ji,ni

 • đảng - đảng phái - too

 • nhập - nhập cảnh, nhập môn, nhập viện - nyuu

 • toàn - toàn bộ - zen

 • bát - 8 - hachi