Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 200

Hán Tự 200

Last update 

bichngocvtc

Items (50)

 • công - công cộng, công thức, công tước - koo

 • lục - 6 - roku

 • cộng - tổng cộng, cộng sản, công cộng - kyoo

 • binh - binh lính, binh lực - hei,hyoo

 • cụ - công cụ, dụng cụ - gu

 • điển - cổ điển, điển tích - ten

 • kiêm - kiêm nhiệm - ken

 • nội - nội thành, nội bộ - nai,dai

 • viên - viên mãn, tiền Yên - en

 • sách - quyển sách - satsu,saku

 • tái - lại, tái phát - sai,sa

 • mạo - mạo hiểm - boo

 • nhũng - - joo

 • tả - miêu tả - sha

 • quán - quán quân - kan

 • đông - mùa đông - too

 • lãnh - lạnh, lãnh đạm - rei

 • chuẩn - thứ nhì - jun

 • đông - đông lạnh - too

 • ngưng - ngưng kết, ngưng tụ - gyoo

 • phàm - phàm nhân - bon,han

 • xử, xứ - cư xử, xử trí, xử lí; nơi chỗ - sho

 • hung - hung khí, hung thủ - kyoo

 • đột - lồi - totsu

 • ao - lõm - oo

 • xuất - xuất hiện, xuất phát - shutsu,sui

 • đao - cái đao - too

 • nhận - lưỡi dao - jin

 • phân - phân số, phân chia - bun,fun,bu

 • thiết - cắt, thiết thực, thân thiết - setsu,sai

 • ngải - cắt cỏ - -

 • san - tuần san, chuyên san - kan

 • hình - hình phạt, tử hình - kei

 • liệt - cột, la liệt - retsu

 • sơ - sơ cấp - sho

 • phán - phán quyết, phán đoán - han,ban

 • biệt - biệt li, đặc biệt, tạm biệt - betsu

 • lợi - phúc lợi, lợi ích - ri

 • đáo - đến - too

 • chế - chế ngự, thể chế, chế độ - sei

 • loát - ấn loát - satsu

 • khoán - vé, chứng khoán - ken

 • thích, thứ - thích khách - shi

 • khắc - thời khắc - koku

 • tắc - quy tắc, phép tắc - soku

 • tước - gọt, tước đoạt - saku

 • tiền - trước, tiền sử, tiền chiến, mặt tiền - zen

 • phẫu - phẫu thuật, giải phẫu - boo

 • cương - cứng - goo

 • kiếm - thanh kiếm - ken