Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 250

Hán Tự 250

Last update 

bichngocvtc

Items (50)

 • tễ - dịch tễ - zai

 • phó - phó, phó phòng - fuku

 • thặng - thặng dư - joo

 • cát - chia cắt, cát cứ - katsu

 • sáng - sáng tạo - soo

 • kịch - kịch bản, vở kịch, kịch tính - geki

 • lực - sức lực - ryoku,riki

 • công - công lao - koo,ku

 • gia - tăng gia, gia giảm - ka

 • liệt - thua kém - retsu

 • trợ - hộ trợ, trợ giúp, viện trợ, cứu trợ - jo

 • nỗ - nỗ lực - do

 • lệ - khích lệ - rei

 • lao - lao động, lao lực, công lao - roo

 • hiệu - hiệu quả, hiệu ứng, công hiệu - koo

 • hặc - luận tội - gai

 • sắc - sắc lệnh - choku

 • dũng - dũng cảm - yuu

 • miễn - miễn cưỡng, cần miễn - ben

 • động - hoạt động, chuyển động - doo

 • khám - - kan

 • vụ - chức vụ, nhiệm vụ - mu

 • thắng - thắng lợi, thắng cảnh - shoo

 • mộ - mộ tập, chiêu mộ - bo

 • thế - tư thế, thế lực - sei

 • cần - chuyên cần, cần lao - kin,gon

 • khuyến - khuyến cáo - kan

 • huân - huân chương, huân công - kun

 • chước - gáo múc, <đơn vị đo> - shaku

 • - <đơn vị đo khối lượng> - -

 • bao - bao bọc - hoo

 • hóa - biến hóa - ka,ke

 • bắc - phương bắc - hoku

 • tượng - nghệ nhân - shoo

 • thất - <đếm con vật> - hitsu

 • khu - khu vực, địa khu - ku

 • y - y học, y viện - I

 • nặc - nặc danh - toku

 • thập - mười - juu,jiQ

 • thiên - nghìn, nhiều, thiên lí - sen

 • thăng - đấu, cái đấu (để đong) - shoo

 • ngọ - chính ngọ - go

 • bán - bán cầu, bán nguyệt - han

 • ti - thấp kém, ti tiện, tự ti - hi

 • tốt - tốt nghiệp - sotsu

 • trác - trác việt - taku

 • hiệp - hiệp lực - kyoo

 • nam - phương nam - nan,na

 • đơn - cô đơn, đơn độc, đơn chiếc - tan

 • bác - uyên bác - haku,baku