Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 300

Hán Tự 300

Last update 

bichngocvtc

Items (50)

 • chiêm, chiếm - chiếm cứ - sen

 • ấn - in ấn, ấn tượng - in

 • nguy - nguy hiểm, nguy cơ - ki

 • tức - tức thì, lập tức, tức là - soku

 • khước - khước từ - kyaku

 • noãn - trứng - ran

 • tá - bán buôn - -

 • ách - tai ách - yaku

 • li - một li - rin

 • hậu - nồng hậu, hậu tạ - koo

 • nguyên - thảo nguyên, nguyên tử, nguyên tắc - gen

 • nghiêm - tôn nghiêm, nghiêm khắc, nghiêm trọng - gen,gon

 • khứ - quá khứ, trừ khử - kyo,ko

 • tham - tham chiếu, tham quan, tham khảo - san

 • hựu - lại - -

 • cập - phổ cập - kyuu

 • hữu - bạn hữu, hữu hảo - yuu

 • song - song sinh - soo

 • phản - phản loạn, phản đối - han,hon,tan

 • thu - thu nhập, thu nhận, thu hoạch - shuu

 • thúc - chú, bác, thúc phụ - shuku

 • thủ - lấy, nhận - shu

 • thụ - nhận, tiếp thụ - ju

 • tự - kể lại - jo

 • khẩu - miệng, nhân khẩu, khẩu ngữ - koo,ku

 • cổ - cũ, cổ điển, đồ cổ - ko

 • cú - câu cú - ku

 • khiếu - kêu - kyoo

 • triệu - triệu tập - shoo

 • khả - có thể, khả năng, khả dĩ - ka

 • đài - lâu đài, đài - dai,tai

 • sử - lịch sử, sử sách - shi

 • hữu - bên phải, hữu ngạn, cánh hữu - u,yuu

 • hiệu - phiên hiệu, tín hiệu, phù hiệu - goo

 • ti, tư - công ti, tư lệnh - shi

 • các - các, mỗi - kaku

 • hợp - thích hợp, hội họp, hợp lí - goo,gaQ,kaQ

 • cát - tốt lành, cát tường - kichi,kitsu

 • đồng - đồng nhất, tương đồng - doo

 • danh - danh tính, địa danh - mei,myoo

 • hậu - hoàng hậu - koo

 • lại - quan lại, thư lại - ri

 • thổ - thổ huyết, thổ lộ - to

 • hướng - hướng thượng, phương hướng - koo

 • quân - quân chủ, quân vương - kun

 • ngâm - ngâm, ngân nga - gin

 • phủ - phủ định, phủ quyết - hi

 • hàm - hàm ý, hàm nghĩa, hàm súc - gan

 • hấp - hô hấp, hấp thu - kyuu

 • xúy - thổi, cổ xúy - sui