Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 400

Hán Tự 400

Last update 

bichngocvtc

Items (50)

 • phản - cái dốc - han

 • quân - quân bình, quân nhất - kin

 • phường - phường - boo,boQ

 • khanh - hố đào - koo

 • bình - 36 feet vuông - -

 • thùy - rủ xuống - sui

 • hình - khuôn hình, mô hình - kei

 • viên - tường - -

 • mai - chôn - mai

 • thành - thành phố, thành quách - joo

 • vực - khu vực, lĩnh vực - iki

 • chấp - cố chấp - shitsu,shuu

 • bồi - bồi đắp - bai

 • cơ - cơ sở, cơ bản - ki

 • quật - mương - -

 • đường - thực đường, thiên đường - doo

 • kiên - kiên cố - ken

 • đọa - rơi xuống, xa đọa - da

 • đê - đê điều - tei

 • kham - chịu đựng được - kan

 • báo - báo cáo, báo thù, báo đáp - hoo

 • trường - hội trường, quảng trường - joo

 • - hàng rào - hei

 • lũy - thành lũy - rui

 • khối - đống - kai

 • tố - đắp tượng - so

 • tháp - tòa tháp - too

 • đồ - sơn vẽ - to

 • trủng - đống đất - -

 • diêm - muối - en

 • thục - tư thục - juku

 • cảnh - nhập cảnh, quá cảnh, cảnh ngộ - kyoo,kei

 • mộ - ngôi mộ - bo

 • tăng - tăng gia, tăng tốc - zoo

 • trụy - rơi, trụy lạc - tsui

 • mặc - mực tàu - boku

 • phần - mộ phần - fun

 • khẩn - khai khẩn - kon

 • bích - tường, bích họa - heki

 • đàn - diễn đàn - dan,tan

 • hoại - phá hoại - kai

 • nhưỡng - thổ nhưỡng - joo

 • sĩ - chiến sĩ, sĩ tử, bác sĩ - shi

 • tráng - cường tráng - soo

 • thanh - âm thanh, thanh điệu - sei,shoo

 • nhất - số một, một (thay cho 一) - ichi

 • mại - thương mại - bai

 • biến - biến đổi, biến thiên - hen

 • hạ - mùa hè - ka,ge

 • tịch - tịch dương - seki