Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 450

Hán Tự 450

Last update 

bichngocvtc

Items (50)

 • ngoại - ngoài, ngoại thành, ngoại đạo - gai,ge

 • đa - đa số - ta

 • dạ - ban đêm, dạ cảnh, dạ quang - ya

 • mộng - mơ - mu

 • đại - to lớn, đại dương, đại lục - dai,tai

 • thiên - thiên thạch, thiên nhiên, thiên đường - ten

 • thái - thái dương, thái bình - tai,ta

 • phu - trượng phu, phu phụ - fu,fuu

 • ương - trung ương - oo

 • thất - thất nghiệp, thất bại - shitsu

 • kì - kì lạ, kì diệu - ki

 • phụng - phụng dưỡng, cung phụng - hoo,bu

 • tấu - diễn tấu - soo

 • khế - khế ước - kei

 • bôn - chạy, bôn tẩu - hon

 • áo - trong cùng - oo

 • tưởng - tưởng thưởng - shoo

 • đoạt - chiếm đoạt - datsu

 • phấn - hưng phấn, phấn đấu - fun

 • nữ - phụ nữ - jo,nyo,nyoo

 • nô - nô lệ, nô dịch - do

 • hảo, hiếu - hữu hảo; hiếu sắc - koo

 • như - như thế - jo,nyo

 • phi - phi tần - hi

 • vọng - sằng, càn, vô căn cứ - moo,boo

 • nhâm - mang thai - nin

 • diệu - kì diệu, diệu kế - myoo

 • thỏa - thỏa hiệp - da

 • phương - phương hại - boo

 • muội - em gái - mai

 • thê - thê tử - sai

 • tỉ - chị gái - shi

 • thủy - ban đầu, khai thủy, nguyên thủy - shi

 • tính - họ - sei,shoo

 • ủy - ủy viên, ủy ban, ủy thác - I

 • cơ - công chúa - -

 • nhân - hôn nhân - in

 • tư - tư thế, tư dung, tư sắc - shi

  姿

 • uy - uy nghi, uy nghiêm - I

 • nương - cô nương - -

 • thần - mang thai - shin

 • ngu - vui chơi, ngu lạc - go

 • bà - bà già - ba

 • hôn - kết hôn, hôn nhân - kon

 • phụ - phụ nữ, dâm phụ - fu

 • tế - con rể - sei

  婿

 • môi - môi giới - bai

 • giá - đi lấy chồng - ka

 • hiềm - hiềm khích - ken,gen

 • đích - chính thê, đích tôn - chaku