Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 500

Hán Tự 500

Last update 

bichngocvtc

Items (50)

 • nương - cô nương - joo

 • tử - tử tôn, phần tử, phân tử, nguyên tử - shi,su

 • khổng - lỗ hổng - koo

 • tự - chữ, văn tự - ji

 • tồn - tồn tại, bảo tồn, ôn tồn - son,zon

 • hiếu - hiếu thảo - koo

 • quý - mùa - ki

 • cô - cô độc - ko

 • học - học sinh, học thuyết - gaku

 • tôn - con cháu - son

 • trạch - nhà ở - taku

 • vũ - vũ trụ - u

 • thủ - cố thủ, bảo thủ - shu,su

 • an - an bình, an ổn - an

 • hoàn - hoàn thành, hoàn toàn - kan

 • tôn - tôn giáo - shuu,soo

 • quan - quan lại - kan

 • trụ - vũ trụ - chuu

 • định - thiết định, quyết định, định mệnh - tei,joo

 • nghi - thích nghi, tiện nghi - gi

 • bảo - bảo vật - hoo

 • thực - sự thực, chân thực - jitsu

 • khách - hành khách, thực khách - kyaku,kaku

 • tuyên - tuyên bố, tuyên cáo - sen

 • thất - phòng, giáo thất - shitsu

 • cung - cung điện - kyuu,guu,ku

 • tể - chúa tể, tể tướng - sai

 • hại - có hại, độc hại, lợi hại - gai

 • yến - yến tiệc - en

 • tiêu - đầu tối, nguyên tiêu - shoo

 • gia - gia đình, chuyên gia - ka,ke

 • dung - dung mạo, hình dung, nội dung, dung nhận - yoo

 • túc - tá túc, kí túc xá - shuku

  宿

 • tịch - cô tịch, tịch mịch - jaku,seki

 • kí - kí gửi, kí sinh - ki

 • mật - bí mật, mật độ - mitsu

 • phú - giàu, phú hào, phú hộ, phong phú - fu,fuu

 • hàn - lạnh - kan

 • khoan - khoan dung - kan

 • tẩm - ngủ - shin

 • sát - quan sát, giám sát, cảnh sát - satsu

 • quả - cô quả, quả phụ - ka

 • ninh - an ninh - nei

 • thẩm - thẩm tra, thẩm phán, thẩm định - shin

 • liêu - kí túc xá - ryoo

 • thốn - thước đo - sun

 • tự - chùa - ji

 • đối - đối diện, phản đối, đối với - tai,tsui

 • thọ - trường thọ, tổi thọ - ju

  寿

 • phong - phong kiến - fuu,hoo