Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 600

Hán Tự 600

Last update 

bichngocvtc

Items (50)

 • thị - thành thị, thị trường - shi

 • bố - vải, tuyên bố - fu

 • phàm - cánh buồm - han

 • hi - hi hữu, hi vọng - ki

 • đế - hoàng đế - tei

 • soái - tướng soái - sui

 • sư - giáo sư, tôn sư trọng đạo - shi

 • tịch - chủ tịch, xuất tịch (tham gia) - seki

 • đới - nhiệt đới, ôn đới - tai

 • quy - hồi quy - ki

 • trướng - sổ - choo

 • thường - bình thường, thông thường - joo

 • mạo - cái mũ - boo

 • phúc - bề ngang - fuku

 • mạc - khai mạc, bế mạc - maku,baku

 • tệ - tiền tệ - hei

 • can - khô - kan

 • bình - hòa bình, bình đẳng, trung bình, bình thường - hei,byoo

 • niên - năm, niên đại - nen

 • hạnh - hạnh phúc, hạnh vận - koo

 • cán - cán sự, cán bộ - kan

 • huyễn - huyễn hoặc - gen

 • ấu - ấu trĩ, thơ ấu - yoo

 • u - tối tăm, u tối - yuu

 • kỉ - hình học - ki

 • sảnh - đại sảnh - choo

 • quảng - quảng trường, quảng đại - koo

 • sàng - giường - shoo

 • tự - trình tự - jo

 • để - đáy - tei

 • điếm - cửa hàng, tửu điếm - ten

 • phủ - chính phủ - fu

 • độ - mức độ, quá độ, độ lượng - do,to,taku

 • tọa - chỗ ngồi, tọa đàm, tọa độ - za

 • khố - kho, xa khố, kim khố - ko,ku

 • đình - triều đình, gia đình - tei

 • thứ - thứ dân - sho

 • khang - kiện khang, khang trang - koo

 • dung - bình thường, dung tục, trung dung - yoo

 • phế - tàn phế, hoang phế - hai

 • liêm - thanh liêm - ren

 • lang - hành lang - roo

 • duyên - trì hoãn - en

 • đình - pháp đình, triều đình - tei

 • kiến - kiến thiết, kiến tạo - ken,kon

 • biện - hùng biện, biện luận - ben

 • tệ - tệ hại, tệ xá - hei

 • thức - hình thức, phương thức, công thức - shiki

 • nhị - số hai (thay cho 二 trên tiền giấy) - ni

 • cung - cái cung - kyuu