Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 650

Hán Tự 650

Last update 

bichngocvtc

Items (50)

 • điếu - phúng điếu - choo

 • dẫn - dẫn hỏa - in

 • đệ - đệ tử - tei,dai,de

 • huyền - dây - gen

 • hồ - cung, cánh cung - ko

 • nhược - nhược điểm, nhược tiểu - jaku

 • trương - chủ trương, khai trương - choo

 • cường, cưỡng - cường quốc; miễn cưỡng - kyoo,goo

 • đàn, đạn - đánh đàn; viên đạn - dan

 • đương, đáng - chính đáng; đương thời, tương đương - too

 • hình - hình thức, hình hài, định hình - kei,gyoo

 • thái - sắc thái - sai

 • điêu - điêu khắc - choo

 • chương - hiển chương - shoo

 • ảnh - hình ảnh; nhiếp ảnh - ei

 • dịch - chức vụ, nô dịch - eki,yaku

 • bỉ - anh ta - hi

 • vãng - vãng lai, dĩ vãng - oo

 • chinh - chinh phục, chinh phạt - sei

 • kính - bán kính - kei

 • đãi - đợi, đối đãi - tai

 • luật - luật pháp - ritsu,richi

 • hậu - sau, hậu quả, hậu sự - go,koo

 • từ - từ từ - jo

 • đồ - môn đồ, đồ đệ - to

 • tùng - phục tùng, tùy tùng, tòng thuận - juu,shoo,ju

 • đắc - đắc lợi, cầu bất đắc - toku

 • ngự - ngự uyển - gyo,go

 • phục - phục thù, hồi phục - fuku

 • tuần - tuần hoàn - jun

 • vi - hiển vi, vi sinh vật - bi

 • đức - đạo đức - toku

 • trưng - đặc trưng, tượng trưng - choo

 • triệt - triệt để - tetsu

 • tâm - tâm lí, nội tâm - shin

 • tất - tất nhiên, tất yếu - hitsu

 • kị - ghét, kiêng kị, cấm kị - ki

 • nhẫn - tàn nhẫn, nhẫn nại - nin

 • chí - ý chí, chí nguyện - shi

 • vong - quên - boo

 • mang - đa mang - boo

 • ứng - đáp ứng, ứng đối, phản ứng - oo

 • trung - trung thành, trung thực - chuu

 • khoái - khoái lạc - kai

 • niệm - ý niệm, tưởng niệm - nen

 • nộ - thịnh nộ - do

 • bố - khủng bố - fu

 • tư - nghĩ, suy tư, tư tưởng, tư duy - shi

 • đãi - lười biếng - tai

 • cấp - khẩn cấp, cấp cứu - kyuu