Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 800

Hán Tự 800

Last update 

bichngocvtc

Items (50)

 • khảo - tra khảo, tra tấn - goo

 • thập - nhặt - shuu,juu

 • trì - cầm, duy trì - ji

 • chỉ - chỉ định, chỉ số - shi

 • khiêu - khiêu vũ, khiêu chiến - choo

 • cử - tuyển cử, cử động, cử hành - kyo

 • hiệp - kẹp - kyoo

 • chấn - chấn động - shin

 • sáp - cho vào - soo

 • bộ - bắt, đãi bộ - ho

 • sưu - sưu tầm, sưu tập - soo

 • xả - vứt - sha

 • cư - đặt, để - -

 • tảo - quét - soo

 • thụ - đưa cho, truyền thụ, giáo thụ - ju

 • chưởng - lòng bàn tay - shoo

 • bài - bài trừ - hai

 • quật - khai quật - kutsu

 • quải - treo - -

 • thải - hái, thải dụng - sai

 • thám - do thám, thám hiểm - tan

 • tiếp - nối tiếp, tiếp đãi, tiếp xúc - setsu

 • khống - khống chế - koo

 • thôi - giới thiệu, thôi tiến - sui

 • thố - đặt, để - so

 • yết - yết thị - kei

 • miêu - miêu tả - byoo

 • đề - cung cấp, đề cung - tei

 • dương - giơ lên - yoo

 • hoán - giao hoán - kan

 • ác - nắm - aku

 • huy - phát huy, chỉ huy - ki

 • viện - viện trợ - en

 • dao - dao động - yoo

 • tổn - tổn hại, tổn thương - son

 • ban - vận chuyển - han

 • đáp - chất lên xe - too

 • huề - mang theo - kei

 • trá - ép, vắt - saku

 • nhiếp - nhiếp chính, nhiếp thủ - setsu

 • trích - hái, trích yếu - teki

 • ma - ma sát - ma

 • kích - công kích, tập kích - geki

 • triệt - triệt thoái - tetsu

 • toát - chụp ảnh - satsu

 • phác - đánh - boku

 • ủng - ủng hộ - yoo

 • thao - thao tác - soo

 • sát - trà sát - satsu

 • nghĩ - bắt chước - gi