Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán tự 850

Hán tự 850

Last update 

bichngocvtc

Items (50)

 • chi - chi nhánh, chi trì (ủng hộ) - shi

 • cải - cải cách, cải chính - kai

 • công - tấn công, công kích - koo

 • phóng - giải phóng, phóng hỏa, phóng lao - hoo

 • chính - chính phủ, chính sách, hành chính - sei,shoo

 • cố - cố tổng thống, lí do - ko

 • mẫn - mẫn cảm - bin

 • cứu - cấp cứu, cứu trợ - kyuu

 • bại - thất bại - hai

 • giáo - giáo dục, giáo viên - kyoo

 • cảm - dám, dũng cảm - kan

 • tán, tản - phấn tán, tản mát - san

 • kính - kính yêu - kei

 • số - số lượng - suu,su

 • chỉnh - điều chỉnh, chỉnh hình - sei

 • địch - quân địch - teki

 • phu - trải - fu

 • văn - văn chương, văn học - bun,mon

 • tề - nhất tề - sei

 • trai - trai giới - sai

 • đẩu - một đấu - to

 • liệu - nguyên liệu, tài liệu, nhiên liệu - ryoo

 • tà - nghiêng - sha

 • cân - cân (kilo), cái rìu - kin

 • xích - bài xích - seki

 • đoạn, đoán - phán đoán, đoạn tuyệt - dan

 • tân - mới, cách tân, tân thời - shin

 • phương - phương hướng, phương pháp - hoo

 • thi - thực thi, thi hành - shi,se

 • lữ - lữ hành, lữ khách - ryo

 • toàn - - sen

 • tộc - gia tộc, dân tộc, chủng tộc - zoku

 • kì - quốc kì - ki

 • kí - đã - ki

 • nhật - mặt trời, ngày, nhật thực, nhật báo - nichi,jitsu

 • cựu - cũ, cựu thủ tướng, cựu binh - kyuu

 • chỉ - - shi

 • tảo - sớm, tảo hôn - soo,saQ

 • tuần - 10 ngày - jun

 • côn - côn trùng - kon

 • thăng - thăng tiến, thăng thiên - shoo

 • minh - quang minh, minh tinh - mei,myoo

 • dị, dịch - dễ, dịch chuyển - i,eki

 • tích - ngày xưa - seki,shaku

 • tinh - hành tinh, tinh tú - sei,shoo

 • ánh - phản ánh - ei

 • xuân - mùa xuân, thanh xuân - shun

 • tạc - <hôm> qua, <năm> qua.. - saku

 • chiêu - sáng - shoo

 • thị - đúng, thị phi - ze