Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 950

Hán Tự 950

Last update 

bichngocvtc

Items (50)

 • bản - tấm bảng - han,ban

 • tích - phân tích - seki

 • lâm - lâm sản, lâm nghiệp - rin

 • mai - tờ - mai

 • quả - hoa quả, thành quả, kết quả - ka

 • chi - chi nhánh - shi

 • <khung> - cái khung - -

 • xu - chốt cửa - suu

 • khô - khô khát - ko

 • giá - cái giá - ka

 • bính - cái cán - hei

 • mỗ - ~ nào đó - boo

 • nhiễm - ô nhiễm - sen

 • nhu - nhu nhuyễn - juu,nyuu

 • trụ - trụ cột - chuu

 • liễu - cây liễu - ryuu

 • tra - điều tra - sa

 • vinh - vinh quang, vinh hạnh - ei

 • xuyên - then cài - sen

 • hiệu - trường học - koo

 • chu - cổ phiếu - -

 • hạch - hạt nhân, hạch tâm - kaku

 • căn - gốc, căn bản, căn cứ - kon

 • cách - tư cách, cách thức, sở hữu cách - kaku,koo

 • tài - trồng - sai

 • đào - cây đào - too

 • án - luận án, đề án - an

 • tang - cây dâu - soo

 • anh - anh đào - oo

 • sạn - giá để đồ - san

 • mai - cây mơ - bai

 • giới - cơ giới - kai

 • khí - từ bỏ - ki

 • kì - môn cờ - ki

 • bổng - cái gậy - boo

 • bằng - cái giá - -

 • đống - tòa nhà - too

 • sâm - rừng - shin

 • quan - quan tài - kan

 • thực - thực vật, thực dân - shoku

 • kiểm - kiểm tra - ken

 • nghiệp - nghề nghiệp, công nghiệp, sự nghiệp - gyoo,goo

 • cực - cực lực, cùng cực, địa cực - kyoku,goku

 • lâu - tòa nhà, nhà lầu - roo

 • lạc, nhạc - an lạc, lạc thú, âm nhạc - gaku,raku

 • khái - khái niệm, đại khái - gai

 • cấu - cấu tạo, cấu thành, cơ cấu - koo

 • dạng - đa dạng, hình dạng - yoo

 • tào - cái máng - soo

 • tiêu - mục tiêu, tiêu chuẩn - hyoo