Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 1050

Hán Tự 1050

Last update 

bichngocvtc

Items (50)

 • khí - không khí, hơi - ki

 • trầm - trầm mặc - chin

 • xung - ngoài khơi - chuu

 • một - trầm một - botsu

 • trạch - đầm lầy - taku

 • hà - sông, sơn hà - ka

 • phí - đun sôi - futsu

 • du - dầu - yu

 • trị - cai trị, trị an, trị bệnh - chi,ji

 • chiểu - đầm lầy - shoo

 • duyên - ven, dọc theo - en

  沿

 • huống - tình huống, trạng huống - kyoo

 • tuyền - suối - sen

 • bạc - ngủ lại - haku

 • bí - rỉ ra, tiết ra - hitsu,hi

 • pháp - pháp luật, phương pháp - hoo,haQ,hoQ

 • bào - bọt - hoo

 • ba - sóng, phong ba - ha

 • khấp - khóc - kyuu

 • nê - bùn - dei

 • chú - chú ý, chú thích - chuu

 • thái - thái bình - tai

 • vịnh - bơi - ei

 • dương - đại dương, tây dương - yoo

 • tiển - rửa - sen

 • động - hang động - doo

 • tân - bờ biển - shin

 • hồng - hồng thủy - koo

 • hoạt - hoạt động, sinh hoạt - katsu

 • phái - trường phái - ha

 • lưu - lưu lượng, hạ lưu, lưu hành - ryuu,ru

 • tịnh - thanh tịnh - joo

 • thiển - thiển cận - sen

 • banh - bờ biển - hin

 • phổ - cửa biển - ho

 • lãng - sóng - roo

 • phù - nổi, phù du - fu

 • dục - tắm - yoku

 • hải - hải cảng, hải phận - kai

 • tẩm - ngâm tẩm - shin

 • tiêu - tiêu diệt, tiêu hao, tiêu thất - shoo

 • lệ - nước mắt - rui

 • nhai - sinh nhai - gai

 • dịch - dung dịch - eki

 • lương - mát - ryoo

 • thục - hiền thục - shuku

 • đạm - đạm bạc - tan

 • thâm - thâm sâu, thâm hậu - shin

 • hỗn - hỗn hợp, hỗn độn, hỗn loạn - kon

 • thiêm - thêm vào - ten