Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán tự 1150

Hán tự 1150

Last update 

bichngocvtc

Items (50)

 • đăng - hải đăng - too

 • hôi - tro - kai

 • tai - tai họa - sai

 • lô - lò - ro

 • xuy - nấu cơm - sui

 • viêm - lửa lớn - en

 • than - than - tan

 • điểm - điểm số, điểm hỏa - ten

 • vi, vị - hành vi; vị kỉ - I

 • liệt - mãnh liệt, oanh liệt - retsu

 • vô - hư vô, vô ý nghĩa - mu,bu

 • tiêu - cháy - shoo

 • nhiên - quả nhiên, tất nhiên, thiên nhiên - zen,nen

 • thiêu - thiêu đốt - shoo

 • yên - khói - en

 • chiếu - tham chiếu - shoo

 • phiền - phiền muộn - han,bon

 • chử - luộc - sha

 • thục - hiền thục, thục nữ - juku

 • nhiệt - nhiệt độ, nhiệt tình - netsu

 • nhiên - nhiên liệu - nen

 • táo - can táo - soo

 • bộc - bộc phát - baku

 • tước - tước hiệu, quan tước - shaku

 • phụ - phụ tử, phụ thân, phụ huynh - fu

 • phiến - tấm - hen

 • bản - xuất bản - han

 • ngưu - con trâu - gyuu

 • mục - mục đồng, du mục - boku

 • vật - động vật - butsu,motsu

 • sinh - hi sinh - sei

 • đặc - đặc biệt, đặc công - toku

 • hi - hi sinh - gi

 • khuyển - con chó - ken

 • phạm - phạm nhân - han

 • trạng - tình trạng, trạng thái, cáo trạng - joo

 • cuồng - cuồng sát - kyoo

 • thú - săn bắn - shu

 • độc - cô độc, đơn độc - doku

 • hiệp - hẹp - kyoo

 • mãnh - mãnh liệt - moo

 • liệp - săn bắn - ryoo

 • miêu - con mèo - byoo

 • hiến - hiến dâng, hiến tặng, hiến thân - ken,kon

 • do - do dự - yuu

 • viên - con khỉ - en

 • ngục - cai ngục, ngục tù - goku

 • thú - thú vật - juu

 • hoạch - thu hoạch - kaku

 • huyền - màu đen - gen