Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 1200

Hán Tự 1200

Last update 

bichngocvtc

Items (50)

 • suất - thống suất, xác suất, tỉ lệ suất - sotsu,ritsu

 • ngọc - ngọc - gyoku

 • vương - vương giả - oo

 • trân - trân trọng, trân quý - chin

 • châu - châu ngọc - shu

 • ban - lớp - han

 • hiện - xuất hiện, hiện tại, hiện tượng, hiện hình - gen

 • cầu - quả cầu, địa cầu - kyuu

 • lí - lí do, lí luận, nguyên lí - ri

 • cầm - đàn, độc huyền cầm - kin

 • hoàn - hoàn cảnh, tuần hoàn - kan

 • tỉ - con dấu của vua, quốc tỉ - ji

 • bình - cái bình - bin

 • cam - ngọt, cam chịu - kan

 • thậm - thậm chí - jin

 • sinh - sinh sống, sinh sản - sei,shoo

 • sản - sản xuất, sinh sản, cộng sản - san

 • dụng - sử dụng, dụng cụ, công dụng - yoo

 • điền - điền viên, tá điền - den

 • do - tự do, lí do - yu,yuu,yui

 • giáp - vỏ sò, thứ nhất - koo,kan

 • thân - thân thỉnh (xin) - shin

 • nam - đàn ông, nam giới - dan,nan

 • đinh - khu phố - choo

 • họa, hoạch - họa sĩ; kế hoạch - ga,kaku

 • giới - thế giới, giới hạn, địa giới - kai

 • <vườn> - vườn - -

 • bạn - ruộng lúa - han

 • lưu - lưu học, lưu trữ - ryuu,ru

 • súc - súc vật - chiku

 • mẫu - mẫu (đo diện tích) - -

 • lược - tỉnh lược, xâm lược - ryaku

 • phiên - thứ tự, phiên hiệu - ban

 • dị - dị bản, dị tộc, dị giáo - I

 • điệp - chiếu - joo

 • sơ - không thân - so

 • nghi - nghi ngờ, nghi vấn, tình nghi - gi

 • dịch - dịch bệnh - eki,yaku

 • bì - mệt - hi

 • tật - tật bệnh - shitsu

 • bệnh - bệnh nhân, bệnh viện, bệnh tật - byoo,hei

 • chứng - chứng bệnh, triệu chứng - shoo

 • đậu - thủy đậu (bệnh) - too

 • thống - thống khổ - tsuu

 • lị - bệnh lị - ri

 • si - ngu si - chi

 • liệu - trị liệu - ryoo

 • dũ - chữa bệnh - yu

 • phích - tật, tật xấu - heki

 • phát - xuất phát, phát kiến, phát hiện, phát ngôn - hatsu,hotsu