Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 1250

Hán Tự 1250

Last update 

bichngocvtc

Items (50)

 • đăng - trèo, đăng sơn, đăng kí, đăng lục - too,to

 • bạch - thanh bạch, bạch sắc - kaku,byaku

 • bách - trăm, bách niên - hyaku

 • đích - mục đích, đích thực - teki

 • giai - tất cả - kai

 • hoàng - hoàng đế - koo,oo

 • bì - da - hi

 • mãnh - đĩa - -

 • bồn - cái bồn - bon

 • ích - lợi ích, hữu ích - eki,yaku

 • đạo - ăn trộm, đạo chích - too

 • thịnh - thịnh vượng, hưng thịnh - sei,joo

 • minh - đồng minh, gia minh - mei

 • giam, giám - giam cấm; giám đốc, giám sát - kan

 • bàn - cái khay - ban

 • mục - mắt, hạng mục, mục lục - moku,boku

 • manh - mù - moo

 • trực - trực tiếp, chính trực - choku,jiki

 • tương, tướng - tương hỗ, tương tự, tương đương; thủ tướng - soo,shoo

 • thuẫn - mâu thuẫn - jun

 • tỉnh - tỉnh lược, phản tỉnh, hồi tỉnh - sei,shoo

 • khán - khán giả - kan

 • huyện - huyện, tỉnh - ken

 • chân - chân lí, chân thực - shin

 • miên - thôi miên - min

 • thiếu - nhìn - choo

 • nhãn - nhãn khoa - gan,gen

 • trước - đến, đáo trước, mặc - chaku,jaku

 • thụy - ngủ, thụy miên - sui

 • đốc - giám đốc, đôn đốc - toku

 • thuấn - trong nháy mắt - shun

 • mâu - mâu thuẫn - mu

 • thỉ - mũi tên - shi

 • tri - tri thức, tri giác - chi

 • đoản - đoản mệnh, sở đoản - tan

 • kiểu - sửa cho đúng, kiểu chính - kyoo

 • thạch - đá, thạch anh, bảo thạch - seki,shaku,koku

 • sa - cát - sa,sha

 • nghiên - mài, nghiên cứu - ken

 • toái - phá vỡ - sai

 • pháo - khẩu pháo - hoo

 • phá - phá hoại, tàn phá - ha

 • tiêu - kiềm nitrade - shoo

 • lưu - lưu huỳnh - ryuu

 • ngạnh - cứng, ngang ngạnh - koo

 • kì - cờ - go

 • bi - tấm bia - hi

 • xác - chính xác, xác lập, xác suất - kaku

 • từ - từ tính, từ trường - ji

 • ma - mài - ma