Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 1450

Hán Tự 1450

Last update 

bichngocvtc

Items (50)

 • trí - bố trí, bài trí, vị trí - chi

 • phạt - trừng phạt - batsu,bachi

 • thự - biệt thự - sho

 • bãi - hủy bỏ, bãi bỏ - hi

 • la - lụa - ra

 • dương - con dê, con cừu - yoo

 • mĩ - mĩ nhân, mĩ lệ - bi

 • quần - quần chúng, quần thể - gun

 • nghĩa - ý nghĩa, nghĩa lí, đạo nghĩa - gi

 • vũ - lông vũ - u

 • ông - ông già - oo

 • dực - <tiếp sau> - yoku

 • tập - học tập - shuu

 • phiên - phiên dịch - hon

 • dực - cánh - yoku

 • lão - già, lão luyện - roo

 • khảo - khảo sát, tư khảo - koo

 • giả - học giả, tác giả - sha

 • nại - nhẫn nại - tai

 • canh - canh tác - koo

 • hao - tiêu hao, hao mòn - moo,koo

 • nhĩ - tai - ji

 • thánh - thánh ca - sei

 • văn - nghe, tân văn (báo) - bun,mon

 • thính - thính giả - choo

 • chức - chức vụ, từ chức - shoku

 • nhục - thịt - niku

 • cơ - da - -

 • tiếu - giống - shoo

 • can - tâm can - kan

 • chi - tay chân, tứ chi - shi

 • phì - phì nhiêu - hi

 • kiên - vai - ken

 • phương - béo, phương phi - boo

 • khẳng - khẳng định - koo

 • dục - giáo dục, dưỡng dục - iku

 • phế - phổi - hai

 • vị - dạ dày - I

 • đảm - can đảm - tan

 • bối - bối cảnh - hai

 • thai - bào thai - tai

 • bào - đồng bào, tế bào - hoo

 • đỗng - thân hình - doo

 • hung - ngực - kyoo

 • năng - năng lực, tài năng - noo

 • chi - mỡ - shi

 • hiếp - uy hiếp - kyoo

 • mạch - tim mạch - myaku

 • cước - cẳng chân - kyaku,kya

 • thoát - giải thoát - datsu