Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 1550

Hán Tự 1550

Last update 

bichngocvtc

Items (50)

 • quả - hoa quả - ka

 • thái - rau - sai

 • hoa - Trung Hoa - ka,ke

 • lạc - rơi, lạc hạ, trụy lạc - raku

 • diệp - lá, lạc diệp, hồng diệp - yoo

 • trứ - trứ danh, trứ tác - cho

 • táng - an táng - soo

 • chưng - chưng cất - joo

 • súc - lưu trữ - chiku

 • tàng - bảo tàng, tàng trữ, tàng hình - zoo

 • bạc - mỏng, bạc mệnh - haku

 • tiến - tiến cử - sen

 • tân - củi - shin

 • huân - thơm - kun

 • dược - thuốc - yaku

 • phiên - - han

 • tảo - tảo biển - soo

 • ngược - ngược đãi - gyaku

 • hư - hư vô - kyo,ko

 • lỗ - tù binh - ryo

 • ngu - lo lắng - -

 • trùng - côn trùng - chuu

 • văn - con muỗi - -

 • tằm - con tằm - san

 • xà - con rắn - ja,da

 • huỳnh - đom đóm, huỳnh quang - kei

 • man - man di, dã man - ban

 • dung - tan chảy, dung hòa, dung hợp - yuu

 • huyết - tâm huyết - ketsu

 • chúng - quần chúng, chúng sinh - shuu,shu

 • hành, hàng - thực hành, lữ hành; ngân hàng - koo,gyoo,an

 • thuật - kĩ thuật, học thuật, nghệ thuật - jutsu

 • nhai - phố xá - gai,kai

 • vệ - bảo vệ, vệ tinh, vệ sinh - ei

 • xung - xung đột, xung kích - shoo

 • hành - cái cân - koo

 • y - y phục - I

 • biểu - biểu hiện, bảng biểu, biểu diễn - hyoo

 • suy - suy thoái - sui

 • trung - ở giữa - chuu

 • đại - cái túi - tai

 • bị - bị, bị động, bị cáo - hi

 • tài - may vá, tài phán, trọng tài - sai

 • liệt - rách - retsu

 • trang - trang phục, hóa trang, trang bị - soo,shoo

 • lí - đằng sau - ri

 • dụ - giàu sang - yuu

 • bổ - bổ sung, bổ túc - ho

 • lõa, khỏa - khỏa thân - ra

 • chế - chế tạo - sei