Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán tự 1600

Hán tự 1600

Last update 

bichngocvtc

Items (50)

 • phức - phức tạp - fuku

 • hoạt - màu nâu - katsu

 • bao - khen ngợi - hoo

 • khâm - vạt áo, cổ áo - kin

 • tập - tập kích - shuu

 • tây - phương tây - sei,sai

  西

 • yêu, yếu - yêu cầu; chủ yếu - yoo

 • phúc - đậy - fuku

 • bá - xưng bá - ha

 • kiến - ý kiến - ken

 • quy - quy tắc, quy luật - ki

 • thị - thị sát, thị lực, giám thị - shi

 • giác - cảm giác, giác ngộ - kaku

 • lãm - triển lãm - ran

 • thân - thân thuộc, thân thích, thân thiết - shin

 • quan - quan sát, tham quan - kan

 • giác - tam giác, tứ giác - kaku

 • giải - giải quyết, giải thể, giải thích - kai,ge

 • xúc - tiếp xúc - shoku

 • ngôn - ngôn ngữ, ngôn luận, phát ngôn - gen,gon

 • đính - đính chính - tei

 • kê, kế - thống kê; kế hoạch, kế toán - kei

 • thảo - thảo phạt, thảo luận, kiểm thảo - too

 • huấn - huấn luyện - kun

 • thác - ủy thác - taku

 • kí - thư kí, kí sự, kí ức - ki

 • tụng - tố tụng - shoo

 • phóng, phỏng - phóng sự; phỏng vấn - hoo

 • thiết - thiết lập, kiến thiết - setsu

 • hứa - cho phép, hứa khả - kyo

 • dịch - thông dịch, phiên dịch - yaku

 • tố - tố cáo, tố tụng - so

 • chẩn - chẩn đoán - shin

 • chứng - bằng chứng, nhân chứng, chứng nhận - shoo

 • trá - lừa dối - sa

 • chiếu - chiếu chỉ của vua - shoo

 • bình - bình luận, phê bình - hyoo

 • từ - ca từ - shi

 • vịnh - ngâm thơ, vịnh - ei

 • thí - thí nghiệm, thí điểm - shi

 • thi - thi phú - shi

 • cật - đóng hộp - kitsu

 • thoại - nói chuyện, đối thoại, giai thoại - wa

 • cai - - gai

 • tường - tường tế (chi tiết) - shoo

 • khoa - khoa trương - ko

 • dự - danh dự - yo

 • chí - tạp chí - shi

 • nhận - xác nhận, nhận thức - nin

 • thệ - tuyên thệ - sei