Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 1650

Hán Tự 1650

Last update 

bichngocvtc

Items (50)

 • đản - sinh ra - tan

 • dụ - dụ dỗ - yuu

 • ngữ - ngôn ngữ, từ ngữ - go

 • thành - thành thực - sei

 • ngộ - ngộ nhận - go

 • thuyết - tiểu thuyết, học thuyết, lí thuyết - setsu,zei

 • độc - độc giả, độc thư - doku,toku,too

 • khóa - khóa học, chính khóa - ka

 • điều, điệu - điều tra, điều hòa; thanh điệu, giai điệu - choo

  調

 • đàm - hội đàm, đàm thoại - dan

 • thỉnh - thỉnh cầu, thỉnh nguyện - sei,shin

 • luận - lí luận, ngôn luận, thảo luận - ron

 • dụ - cảnh báo - yu

 • tư - tư vấn - shi

 • chư - chư hầu - sho

 • nặc - chấp thuận - daku

 • mưu - âm mưu - boo,mu

 • yết - yết kiến - etsu

 • đằng - sao chép - too

 • khiêm - khiêm tốn - ken

 • giảng - giảng đường, giảng bài - koo

 • tạ - cảm tạ, tạ lỗi - sha

 • dao - ca dao - yoo

 • cẩn - kính cẩn - kin

 • thức - nhận thức, kiến thức, tri thức - shiki

 • phổ, phả - phổ nhạc, gia phả - fu

 • cảnh - cảnh báo, cảnh sát, cảnh vệ - kei

 • nghị - nghị luận, nghị sự - gi

 • nhượng - nhượng bộ - joo

 • hộ - bảo hộ, phòng hộ, hộ vệ - go

 • cốc - thung lũng, khê cốc - koku

 • đậu - hạt đậu - too,zu

 • phong - phong phú - hoo

 • đồn - con lợn - ton

 • tượng - hiện tượng, khí tượng, hình tượng - shoo,zoo

 • hào - hào kiệt, phú hào - goo

 • bối - vỏ sò - -

 • trinh - trinh tiết - tei

 • phụ - âm, mang, phụ thương, phụ trách - fu

 • tài - tiền tài, tài sản - zai,sai

 • cống - cống hiến - koo,ku

 • bần - bần cùng - hin,bin

 • hóa - hàng hóa - ka

 • phán - bán, phán mại - han

 • quán - xuyên qua, quán xuyến - kan

 • trách - khiển trách, trách cứ, trách nhiệm - seki

 • trữ - tàng trữ, lưu trữ - cho

 • quý - cao quý - ki

 • mãi - mua, khuyến mãi - bai

 • thải - cho mượn - tai