Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 1700

Hán Tự 1700

Last update 

bichngocvtc

Items (50)

 • phí - học phí, lộ phí, chi phí - hi

 • mậu - mậu dịch, trao đổi - boo

  貿

 • hạ - chúc mừng - ga

 • nhẫm - tiền thuê - chin

 • hối - hối lộ - wai

 • tư - tư bản, đầu tư, tư cách - shi

 • tặc - trộm cướp, đạo tặc - zoku

 • tân - tân khách, tiếp tân - hin

 • tán - tán đồng, tán thành - san

 • tứ - ban tặng - shi

 • thưởng - giải thưởng, tưởng thưởng - shoo

 • bồi - bồi thường - bai

 • hiền - hiền thần, hiền nhân - ken

 • phú - thơ phú, thiên phú - fu

 • chất - vật chất, phẩm chất, khí chất - shitsu,shichi,chi

 • cấu - mua - koo

 • tặng - hiến tặng - zoo,soo

 • xích - đỏ, xích kì, xích đạo, xích thập tự - seki,shaku

 • xá - tha thứ, dung xá, xá tội - sha

 • tẩu - chạy - soo

 • phó - - fu

 • khởi - khởi động, khởi sự, khởi nghĩa - ki

 • siêu - siêu việt, siêu thị, siêu nhân - choo

 • việt - vượt qua, việt vị - etsu

 • thú - hứng thú, thú vị - shu

 • túc - chân, bổ túc, sung túc - soku

 • cự - cự li - kyo

 • tích - dấu tích, vết tích - seki

 • lộ - đường, không lộ, thủy lộ - ro

 • khiêu - khiêu vũ - choo

 • tiễn - thực tiễn - sen

 • dũng - nhảy múa - yoo

 • đạp - dẫm lên - too

 • dược - nhảy lên - yaku

 • thân - thân thể, thân phận - shin

 • xa - xe cộ, xa lộ - sha

 • quỹ - quỹ đạo - ki

 • quân - quân đội, quân sự - gun

 • hiên - <đếm nhà> - ken

 • nhuyễn - mềm, nhu nhuyễn - nan

 • chuyển - chuyển động - ten

 • trục - trục - jiku

 • khinh - khinh suất, khinh khi - kei

 • giác - so sánh - kaku

 • tải - đăng tải - sai

 • huy - lấp lánh - ki

 • bối - tiền bối, hậu hối - hai

 • luân - bánh xe, luân hồi - rin

 • thâu - thâu nhập, thâu xuất - yu

 • hạt - địa hạt - katsu