Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 1800

Hán Tự 1800

Last update 

bichngocvtc, hantu, kanji,vietnamese,japanese

Items (50)

 • di - sót lại, di tích, di ngôn, di vật - i,yui

 • tị - tị nạn - hi

 • hoàn - hoàn trả - kan

 • bang - liên bang - hoo

 • tà - tà ma - ja

 • để - trang trại - tei

 • giao - ngoại ô, giao ngoại - koo

 • lang - tân lang - roo

 • quận - quận - gun

 • bộ - bộ môn, bộ phận - bu

 • quách - thành quách - kaku

 • bưu - bưu điện - yuu

 • hương - quê hương - kyoo,goo

 • đô - đô thị, đô thành - to,tsu

 • chước - chuốc rượu - shaku

 • phối - phân phối, chi phối, phối ngẫu - hai

 • tửu - rượu - shu

 • túy - say - sui

 • tạc - dấm - saku

 • lạc - sản phẩm sữa, nước quả ép - raku

 • thù - thù lao - shuu

 • diếu - lên men - koo

 • khốc - tàn khốc - koku

 • toan - axit - san

 • xú - xấu xí - shuu

 • nhưỡng - gây nên - joo

 • thích - chú thích - shaku

 • lí - làng - ri

 • trọng, trùng - trọng lượng; trùng phùng - juu,choo

 • dã - cánh đồng, hoang dã, thôn dã - ya

 • lượng - lực lượng, độ lượng, dung lượng, trọng lượng - ryoo

 • kim - hoàng kim, kim ngân - kin,kon

 • châm - cái kim, phương châm, châm cứu - shin

 • điếu - câu cá - choo

 • độn - ngu độn - don

 • linh - cái chuông - rei,rin

 • thiết - sắt, thiết đạo, thiết giáp - tetsu

 • duyên - kim loại chì - en

 • bát - cái bát - hatsu,hachi

 • khoáng - khai khoáng - koo

 • ngân - ngân hàng, ngân lượng, kim ngân - gin

 • súng - khấu súng - juu

 • đồng - chất đồng - doo

 • tiển - gang - sen

 • minh - khắc - mei

 • tiền - tiền bạc - sen

 • nhuệ - tinh nhuệ - ei

 • chú - đúc - chuu

 • cương - gang - koo

 • chùy - quả cân - sui