Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 1850

Hán Tự 1850

Last update 

bichngocvtc

Items (50)

 • đĩnh - viên thuốc, khóa - joo

 • luyện - tinh luyện, rèn luyện - ren

 • thác - thác giác, thác loạn - saku

 • lục - kí lục, đăng lục - roku

 • đoán - luyện - tan

 • tỏa - xích, bế tỏa, tỏa cảng - sa

 • trấn - trấn áp, trấn tĩnh - chin

 • kính - gương kính - kyoo

 • chung - cái chuông - shoo

 • giám - giám định - kan

 • trường, trưởng - trường giang, sở trường; hiệu trưởng - choo

 • môn - cửa, nhập môn, môn đồ, bộ môn - mon

 • bế - bế mạc, bế quan - hei

 • khai - khai mạc, khai giảng - kai

 • nhàn - an nhàn, nhàn rỗi - kan

 • gian - trung gian, không gian - kan,ken

 • quan - hải quan, quan hệ - kan

 • các - nội các - kaku

 • phiệt - tài phiệt - batsu

 • duyệt - kiểm duyệt - etsu

 • đấu - đấu tranh, chiến đấu - too

 • phòng - phòng vệ, phòng bị, đề phòng - boo

 • trở - cản trở, trở ngại - so

 • phụ - đính kèm, phụ lục - fu

 • giáng, hàng - giáng trần; đầu hàng - koo

 • hạn - giới hạn, hữu hạn, hạn độ - gen

 • bệ - bệ hạ - hei

 • viện - học viện, y viện - in

 • trận - trận mạc - jin

 • trừ - trừ khử, trừ bỏ, loại trừ, phép chia - jo,ji

 • hãm - vây hãm - kan

 • bồi - bồi thẩm đoàn - bai

 • âm - âm mưu, số âm - in

 • trần - trần thuật - chin

 • lăng - lăng tẩm - ryoo

 • đào - đồ sứ - too

 • lục - lục địa, lục quân - riku

 • hiểm - nguy hiểm, mạo hiểm, hiểm ác - ken

 • dương - thái dương - yoo

 • ngung - góc - guu

 • long - cao quý - ryuu

 • đội - đội ngũ, quân đội - tai

 • giai - giai cấp, giai tầng - kai

 • tùy - tùy tùng - zui

 • cách - khoảng cách - kaku

 • tế - quốc tế - sai

 • chướng - chướng ngại - shoo

 • ẩn - ẩn giấu - in

 • lân - lân bang, lân cận - rin

 • lệ - nô lệ, lệ thuộc - rei