Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 1900

Hán Tự 1900

Last update 

bichngocvtc

Items (50)

 • chiếc - <đếm thuyền> - seki

 • hùng - thư hùng, anh hùng, hùng tráng - yuu

 • nhã - tao nhã - ga

 • tập - tập hợp, tụ tập - shuu

 • cố - thuê, cố nông - ko

 • thư - con cái (<>con đực) - shi

 • tạp - tạp chí, tạp kĩ - zatsu,zoo

 • li - tách li, li khai - ri

 • nan, nạn - khó, nan giải, nguy nan; tai nạn - nan

 • vũ - mưa - u

 • tuyết - tuyết - setsu

 • phân - sương mù - fun

 • vân - mây - un

 • linh - số không - rei

 • lôi - thiên lôi - rai

 • điện - phát điện, điện lực - den

 • nhu - nhu yếu - ju

 • chấn - địa chấn - shin

 • linh - linh hồn - rei,ryoo

 • sương - sương mù - soo

 • vụ - sương mù - mu

 • lộ - sương mù - ro,roo

 • thanh - xanh, thanh thiên, thanh niên - sei,shoo

 • tĩnh - bình tĩnh, trấn tĩnh - sei,joo

 • phi - phi nhân đạo, phi nghĩa - hi

 • diện - phản diện, chính diện - men

 • cách - da thuộc, cách mạng - kaku

 • ngoa - giầy - ka

 • âm - âm thanh, phát âm - on,in

 • vận - vần, âm vận - in

 • hưởng - ảnh hưởng, âm hưởng - kyoo

 • đỉnh - thiên đỉnh, đỉnh đầu - choo

 • hạng - hạng mục - koo

 • thuận - tòng thuận, thuận tự - jun

 • dự - gửi - yo

 • ngoan - ngoan cường, ngoan cố - gan

 • ban - ban bố, ban phát - han

 • lĩnh, lãnh - thống lĩnh, lãnh thổ, lĩnh vực - ryoo

 • đầu - đầu não - too,zu,to

 • tần - tần số, tần suất - hin

 • lại - ỷ lại - rai

 • đề - đề tài, đề mục, chủ đề - dai

 • ngạch - trán, giá tiền, hạn ngạch, kim ngạch - gaku

 • nhan - nhan sắc, hồng nhan - gan

 • hiển - hiển hách, hiển thị - ken

 • nguyện - tự nguyện, tình nguyện - gan

 • loại - chủng loại - rui

 • cố - nhìn lại - ko

 • phong - phong ba, phong cách, phong tục - fuu,fu

 • phi - bay, phi công, phi hành - hi