Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 1945

Hán Tự 1945

Last update 

bichngocvtc

Items (45)

 • thực - ẩm thực, thực đường - shoku,jiki

 • cơ - đói, cơ ngạ - ki

 • phạn - cơm - han

 • ẩm - ẩm thực - in

 • tự - nuôi - shi

 • bão - bão hòa - hoo

 • sức - trang sức - shoku

 • dưỡng - dưỡng dục - yoo

 • ngạ - đói - ga

 • quán - đại sứ quán, hội quán - kan

 • thủ - đầu, cổ, thủ tướng - shu

 • hương - mùi hương, hương thơm - koo,kyoo

 • mã - ngựa - ba

 • đà - thồ hàng - da

 • dịch - ga - eki

 • khu - khu trục hạm - ku

 • trú - đồn trú - chuu

 • kị - kị sĩ - ki

 • tao - tao động - soo

 • nghiệm - thí nghiệm, hiệu nghiệm, kinh nghiệm - ken,gen

 • đằng - tăng cao - too

 • kinh - kinh ngạc, kinh sợ - kyoo

 • cốt - xương, cốt nhục - kotsu

 • tủy - xương tủy - zui

 • cao - cao đẳng, cao thượng - koo

 • phát - tóc - hatsu

 • quỷ - ma quỷ - ki

 • hồn - linh hồn - kon

 • mị - mị lực, mộng mị - mi

 • ma - ma quỷ - ma

 • ngư - cá - gyo

 • tiên - sáng, tươi, tiên minh (tươi đẹp), tân tiên - sen

 • kình - cá voi, kình ngạc - gei

 • điểu - chim chóc - choo

 • minh - hót - mei

 • kê - con gà - kei

 • lệ - mĩ lệ - rei

 • mạch - lúa mạch - baku

 • ma - cây tầm ma - ma

 • hoàng - hoàng kim - koo,oo

 • hắc - đen, hắc ám - koku

 • mặc - trầm mặc - moku

 • cổ - cái trống - ko

 • tị - mũi - bi

 • linh - tuổi - rei