Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
1945-p1

1945-p1

Last update 

huynhcuc

Items (50)

 • nhật    mặt trời,ngày, nhật thực, nhật báo    nichi, jitsu

  にち、じつ 日

 • nhất    một, đồng nhất, nhất định    ichi, itsu

  いち、いつ 一

 • quốc    nước,quốc gia, quốc ca    koku

  こく 国

 • thập   mười    juu, ji

  じゅう、じ 十

 • đại    to lớn,đại dương, đại lục    dai, tai

  だい、たい 大

 • hội    hội họp,đại hội    kai, e

  かい、え 会

 • nhân    nhânvật    jin, nin

  じん、にん 人

 • niên    năm, niên đại    nen

  ねん 年

 • nhị   2    ni

  に 二

 • bản    sách, cơ bản, nguyên bản, bản chất    hon

  ほん 本

 • tam 3 san

  さん 三

 • trung trung tâm, trung gian, trung ương chuu

  ちゅう 中

 • trường, trưởng trường giang, sở trường; hiệu trưởng choo

  ちょう 長

 • xuất xuất hiện, xuất phát shutsu, sui

  しゅつ、すい 出

 • chính chính phủ, chính sách, hành chính sei, shoo

  せい、しょう 政

 • ngũ 5 go

  ご 五

 • tự tự do, tự kỉ, tự thân ji, shi

  じ、し 自

 • sự sự việc ji, zu

  じ、ず 事

 • giả học giả, tác giả sha

  しゃ 者

 • xã xã hội, công xã, hợp tác xã sha

  しゃ 社

 • nguyệt mặt trăng, tháng, nguyệt san, nguyệt thực getsu, gatsu

  げつ、がつ 月

 • tứ 4 shi

  し 四

 • phân phân số, phân chia bun, fun, bu

  ぶん、ふん、ぶ 分

 • thời thời gian ji

  じ 時

 • hợp thích hợp, hội họp, hợp lí goo, gaQ, kaQ

  ごう 合

 • đồng đồng nhất, tương đồng doo

  どう 同

 • cửu 9 kyuu, ku

  きゅう、く 九

 • thượng thượng tầng, thượng đẳng joo, shoo

  じょう、しょう 上

 • hành, hàng thực hành, lữ hành; ngân hàng koo, gyoo, an

  こう、ぎょう、あん 行

 • dân quốc dân, dân tộc min

  みん 民

 • tiền trước, tiền sử, tiền chiến, mặt tiền zen

  ぜん 前

 • nghiệp nghề nghiệp, công nghiệp, sự nghiệp gyoo, goo

  ぎょう、ごう 業

 • sinh sinh sống, sinh sản sei, shoo

  せい、しょう 生

 • nghị nghị luận, nghị sự gi

  ぎ 議

 • hậu sau, hậu quả, hậu sự go, koo

  ご、こう 後

 • tân mới, cách tân, tân thời shin

  しん 新

 • bộ bộ môn, bộ phận bu

  ぶ 部

 • kiến ý kiến ken

  けん 見

 • đông phía đông too

  とお 東

 • gian trung gian, không gian kan, ken

  かん、けん 間

 • địa thổ địa, địa đạo chi, ji

  ち、じ 地

 • đích mục đích, đích thực teki

  てき 的

 • trường hội trường, quảng trường joo

  じょう 場

 • bát 8 hachi

  はち 八

 • nhập nhập cảnh, nhập môn, nhập viện nyuu

  にゅう 入

 • phương phương hướng, phương pháp hoo

  ほう 方

 • lục 6 roku

  ろく 六

 • thị thành thị, thị trường shi

  し 市

 • phát xuất phát, phát kiến, phát hiện, phát ngôn hatsu, hotsu

  はつ、ほつ 発

 • viên thành viên, nhân viên in

  いん 員