Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Aarons Chinesisch 1.Jahr

Aarons Chinesisch 1.Jahr

Last update 

Items (84)

 • Wo. Ich

 • Ni. Du

 • Hen sehr

 • 女子

  Hao gut

 • 你好吗?

  Ni hao ma? Wie geht es dir?

 • 我很好

  Wo hen hao mir geht es gut

 • Ren. Mensch

 • Shan. Berg

 • Ri. Sonne

 • Mu. Baum

 • Shui. Wasser

 • Yue. Mond

 • Mu. Auge

 • 谢谢

  Xiexie. Danke

 • 不客气

  Bu keqi. Keine Ursache

 • jiao - heißen,rufen

 • 什么

  shenme - was

 • shi - sein

 • na - welche,-r,-s

 • ren - Mensch

 • 中国

  zhongguo - China

 • 德国

  Deguo - Deutschland

 • 美国

  Meiguo - Amerika

 • 你叫什么?

  Ni jiao shenme? Wie heißt Du?

 • 我叫...

  Wo jiao ... - Ich heiße...

 • 你是哪国人?

  Ni shi na guo ren? -

 • 我是德国人.

  Wo shi Degouren

 • yi

 • er

 • san

 • si

 • wu

 • liu

 • qi

 • ba

 • jiu

 • shi

 • köu

 • rén

 • 爸爸

  bàba

 • 妈妈

  māma

 • 哥哥

  gëge

 • 姐姐

  jiëjie

 • hái

 • xiäo

 • māo

 • 家有几口人?

  jia you ji kou ren?

 • 他家有四口人,爸爸,妈妈,哥哥,和他.

  ta jia you si kou ren,baba,mama,gege he ta.

 • 多大

  duō dà

 • suì

 • 开车

  kāi chē

 • 当然

  dāng rán

 • gǒu

 • 漂亮

  piào liang

 • liǎng

 • cóng

 • lái

 • 欢迎

  huān yíng

 • jiā

 • wán

 • wei

 • diàn

 • 请问

  qǐng wèn

 • yao

 • fèn

 • zhù

 • zài

 • hào

 • 马上

  mǎ shàng

 • dào

 • 医生

  yī shēng

 • 奶奶

  nǎi nai

 • 喜欢

  xǐ huan

 • 邻居

  lín jū

 • 可是

  kě shì

 • 财务顾问

  cai wu gu men

 • 每天

  měi tiān

 • 早上

  zǎo shang

 • 刻钟

  kè zhōng

 • 晚上

  wǎn shang

 • 时候

  shí hou

 • 睡觉

  shuì jiào