Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
מילים לפסיכומטרי

מילים לפסיכומטרי

Last update 

Items (58)

 • אריה

  קטיף תאנים

 • בציר

  קטיף ענבים

 • מסיק

  קטיף זיתים

 • פליה

  להוציא כינים

 • סומא

  עיוור

 • היסה

  השתיק

 • כילה

  רשת יתושים

 • סגפן

  נמנע מהנאות

 • נהנתן

  רודף תענוגות

 • נבצר

  לא התאפשר

 • לבושש

  לאחר

 • חסר פנייות

  אוביקטיבי

 • פולגתא

  אי הסכמה

 • מלנגולי

  דיכואני

 • משתלח

  מפגין חוסר כבוד

 • זמם

  מונע מהחייה לנשוח

 • כברה

  מסננת

 • באור

  מתן הסבר

 • גאיון

  שחצנות

 • הכלמה

  להביך

 • הפצרה

  התחנן

 • התגלעות

  התפרצות

 • התלהמות

  התנהגות בוטה

 • התעברות

  התאכזרות

 • התרסה

  הבעת התנגדות

 • זחוח

  שחצן

 • חרוץ נפש

  הקרבת חיים

 • סרוניה

  תלונות,טענה

 • יוקד

  לוהט, בוער

 • יחל

  קיווה, ציפה

 • ימרנות

  שאיפות לא מציאותיות

 • כפיתה

  קשירה

 • לבכר

  לעדיף

 • לגהור

  להתכופף

 • להסכין

  להתרגל

 • להסכית

  להקשיב, להאזין

 • ללא כחל וסרק

  באופן ישיר וענייני

 • לסטים

  שודד

 • לפנים משורת הדין

  סלחנות, הפחתת עונש

 • לרדות

  לשלוט

 • לשדל

  לפתוח

 • להק

  קבוצה של מטוסים

 • למכביר

  בשפע

 • מגבית

  איסוף תרומות

 • מסויג

  סודי

 • מפורז

  שטח ללא נשק

 • משוא פנים

  הפליה

 • משוכה

  מכשול

 • נאצה

  קללה

 • נבער

  חסר השכלה, בור

 • נדבך

  שכבה

 • ניכור

  תחושת זרות

 • נכר

  ארץ זרה

 • נשגב

  קשה להבין

 • סכר את פניו

  השתיק אותו

 • סתור

  מבולגן

 • עברה

  כעס, חרון,

 • עוד ידו נטויה

  הוא מתכוון להמשיך