Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
semper 1

semper 1

Last update 

Items (49)

 • 支払日

  ngày chi trả

 • 賞与

  thưởng, tiền thưởng

 • 就業規則

  quy tắc công việc

 • 未払い

  không chi trả

 • 通貨

  tiêền tệ (nói chung)

 • 小切手

  ngân phiếu, séc

 • 職種

  loại công việc

 • 期日

  ngày cố định

 • 遅延

  chậm trễ, trì hoãn

 • 金融機関

  Cơ quan tài chính; tổ chức tín dụng

 • 民法

  Luật dân sự

 • 端数

  phân số, phần nhỏ

 • 所定

  dđứng yên, bất động, cố định

 • 当該

  thích hợp, phù hợp

 • 臨時

  laâm thời, tạm thời, nhất thời

 • 法令

  pháp lệnh

 • 分布

  sự phân phối, phân bổ

 • 階級

  giai cấp

 • 記載

  sự ghi chép, ghi

 • 出来高

  sản lượng

 • 協定

  hiệp định

 • 除く

  xóa bỏ, loại trừ, trừ ra

 • 欠勤

  nghỉ làm, vắng mặt

 • 台帳

  sổ kế toán

 • 無効

  không hiệu lực

 • 営業日

  ngày làm việc

 • 賃金体系

  cấu trúc lương

 • 制裁

  ngăn cản, kiểm tỏa

 • 交付

  sự cấp phát (giấy tờ)

 • 時間外労働

  làm việc ngoài giờ

 • 受け取る

  nhận, lĩnh, thu

 • 均衡

  cán cân, sự cân bằng

 • 既往

  quá khứ, dĩ vãng

 • 総額

  tổng lượng

 • 算定

  sự tính toán, ước tính

 • 祝日

  ngày nghỉ lễ

 • 法定

  hợp pháp

 • 日給

  lương ngày

 • 割増賃金

  lương trả thêm

 • 減給

  giảm lương

 • 四捨五入

  làm tròn

 • ぜんざい

  chè

 • はるまき

  nem

 • おこわ

  xôi

 • なまはるまき

  gỏi cuốn

 • せきはん

  xôi đỏ

 • おかゆ

  cháo

 • なべもの

  lẩu

 • にくまん

  bánh bao