Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
zuzu235

zuzu235

Last update 

Items (47)

 • thánh thần thánh

 • thành trung thành

 • tuyên tuyên truyền

 • chuyên chuyên môn

 • tẩy rửa

 • nhiễm truyền nhiễm

 • thiện từ thiện

 • tấu diễn tấu

 • song cửa sổ

 • sáng sáng tạo

 • trang trang sức

 • tằng tầng nhà

 • thao thao tác

 • tàng tàng trữ

 • tạng nội tạng

 • tồn tồn tai

 • trạch nhà riêng

 • đảm đảm nhận

 • thám tìm kiếm

 • đản sinh ra

 • đoạn giai đoạn

 • noãn ấm

 • trị giá trị

 • trụ vũ trụ

 • trung trung thực

 • trứ trứ danh

 • sảnh đại sảnh

 • đỉnh đỉnh cao

 • triều thủy triều

 • nhẫm thuê

 • thống đau

 • triển phát triển

 • thảo thảo luận

 • đảng đảng phái

 • đường chất đường

 • giới vươn tới

 • nan nan giải

 • nhũ sữa

 • nhận xác nhận

 • nạp nộp

 • não bộ não

 • phái đảng phái

 • bái khấn bái

 • bối cái lưng

 • phế phổi

 • bài nghệ sỹ

 • toan dấm chua