Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Grade 11 Vol 5

Grade 11 Vol 5

Last update 

Bla bla

Items (49)

 • insult ['insʌlt]

  insult

 • defame /di'feim/

  nói xấu

 • enhance /in'hɑ:ns/

  đề cao

 • depot /'depou/

  ném đá

 • ebullience /i'bʌljəns/

  sôi nổi

 • contagious /kən'teidʤəs/

  làm trò

 • manifest /'mænifest/

  express

 • distress /dis'tres/

  depress

 • devastate /di:'væljueit/

  destroy

 • deteriorate /di'tiəriəreit/

  làm giảm mặt giá trị

 • mudslinging ['mʌd,sliηiη]

  contest

 • mire /'maiə/

  xa lầy

 • vapour /'veipə/

  gas

 • torrent /'tɔrənt/

  dòng chảy

 • priest /pri:st/

  thầy tu

 • amusing /ə'mju:ziɳ/

  fun

 • pot luck

  đồ ăn

 • the hall closet

  tủ quần áo

 • tenant /'tenənt/

  người thuê nhà

 • arrogance /'ærəgəns/

  kiêu ngạo

 • den /den/

  sào huyệt

 • fatal /'feitl/

  chết người

 • element /'elimənt/

  nhân tố , nguyên tố

 • respite (+from) /'respait/

  nghỉ ngơi

 • interfere /,intə'fiə/

  xen vào cản trở

 • sobriquet /'soubrikei/

  biệt hiệu

 • sergeant /'sɑ:dʤənt/

  sĩ quan

 • execute /'eksikju:t/

  thi hành , thực hiện

 • premiere

  buổi công chiếu

 • frustrated frʌs'treitid

  nản lòng

 • impartial /im'pɑ:ʃəl/

  fair

 • adopt /ə'dɔpt/

  nhận nuôi

 • burglary /'bə:gləri/

  thief

 • administrator /ədministreitə/

  quản lí

 • kettle /'ketl/

  ấm đun nước

 • selection /si'lekʃn/

  bộ sưu tập

 • syllabus /'siləbəs/

  giáo trình

 • bruise /bru:z/

  thâm tím

 • scatter /'skætə/

  vứt , rải

 • limp /limp/

  khập khiễng

 • lame /leim/

  què

 • rug /rug/

  thảm

 • escalators /'eskəleitə/

  thang cuốn

 • resist /ri'zist/

  kháng cự

 • delicate /'delikit/

  mềm mịn

 • blouse /blauz/

  áo

 • thorough /'θʌrə/

  kĩ lưỡng , tỉ mỉ

 • painstaking /'peinz,teikiɳ/

  cần cù

 • solemnity /sə'lemniti/

  nghi lễ