Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
(V-E) Toeic 1

(V-E) Toeic 1

Last update 

nhantov

Items (40)

 • HÀI LÒNG

  SASTIFIED /ˈsatisˌfīd/

 • THẤT BẠI

  FAILURE

 • HẠ CÁNH

  LAND IN /lænd/

 • HỘI NGHỊ (CHUYÊN ĐỀ)

  SEMINAR

 • GIẤY MỜI

  INVITATION

 • GIÚP ĐỠ, KIẾN TẠO

  ASSIST

 • NỐI LÊN TRÊN MẶT NƯỚC

  ASCEND

 • (CHIẾN TRANH) LEO THANG

  ESCALATE

 • HIỆU SUẤT

  EFFICIENCY

 • TRÌ HOÃN

  POSTPONE

 • BUỔI HỌP

  SESSION

 • HỘI NGHỊ

  CONVENTION

 • KHOẢNG CÁCH ĐI LÀM

  COMMUTE

 • CÔNG XÃ

  COMMUNE

 • PHÂN TRỘN

  COMPOST

 • NGHỀ NGHIỆP

  OCCUPATION

 • VIỆC NHÀ

  CHORE

 • ĐỊNH VỊ

  POSITIONING

 • HỒ SƠ ĐỆ TRÌNH

  FILE

 • TIẾP VIÊN, PHỤC VỤ

  ATTENDANT

 • ĐỀN BÙ

  REQUITED

 • YÊU CẦU

  REQUIRED

 • ĐỒ DÙNG CẦN THIẾT

  REQUISITE

 • CỰ TUYỆT

  REPULSED

 • NHÂN VIÊN, THƯ KÍ

  CLERK

 • CÂN NHẮC, XEM XÉT

  CONSIDER

 • CÓ LỢI CHO ~AVAILABLE

  AVAIL

 • VIỆC ĐƯỢC GIAO

  ASSIGNMENT

 • ĐƯỢC GIAO CHO

  ASSIGNED

 • CÓ Ý NGHĨA

  SIGNIFICANT

 • ĐÓN TIẾP

  RECEPTION

 • NHẬN DIỆN

  IDENTIFICATION

 • NHIỆM VỤ

  TASK

 • NHẮC NHỞ

  REMIND

 • GẶP MẶT

  APPOINTMENT

 • KHỞI HÀNH

  DEPART

 • MẶC DÙ

  IN SPITE OF

 • TRONG QUÃNG THỜI GIAN

  DURING

 • KHÔNG LIÊN TỤC

  INTERMITTENTLY

 • DẦN DẦN, TỪ TỪ

  GRADUALLY