Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự cấp 3 - Tổng Hợp - JVC - Part 1

Hán Tự cấp 3 - Tổng Hợp - JVC - Part 1

Last update 

ducfilan

Items (100)

 • Áp áp suất, áp lực

 • Di di chuyển

 • Nhân nguyên nhân

 • Vĩnh vĩnh cửu

 • Doanh kinh doanh

 • Vệ vệ tinh, phòng vệ

 • Dịch mậu dịch

 • Ích lợi ích

 • Dịch chất lỏng

 • Diễn diễn thuyết, diễn xuất

 • Ứng phản ứng

 • Vãng đã qua, dĩ vãng

 • Anh anh đào

 • Ân ân nhân

 • Khả khả năng

 • Giả giả thuyết, giả định

 • Giá giá cả, giá trị

 • Hà sông

 • Quá vượt quá, quá khứ

 • Hạ chúc mừng

 • Khoái khoái thích

 • Giải giải quyết, lý giải

 • Cách nhân cách; tính cách

 • Xác chính xác, xác thực

 • Ngạch cái trán, hạn ngạch

 • San tập san

 • Cán cán bộ

 • Quán quen; tập quán

 • Nhãn con mắt

 • Cơ cơ bản

 • Kí kí gửi, kí túc

 • Quy quy tắc

 • Kĩ kĩ thuật

 • Nghĩa chính nghĩa

 • Nghịch phản nghịch

 • Cửu vĩnh cửu

 • Cựu kì cựu

 • Cư cư trú; định cư

 • Hứa cho phép

 • Cảnh quốc cảnh; hoàn cảnh

 • Quân bình quân

 • Cấm nghiêm cấm

 • Cú câu cú

 • Quần quần đảo, quần cư

 • Kinh kinh tế, kinh độ

 • Khiết thanh khiết

 • Kiện sự kiện

 • Khoán chứng khoán

 • Hiểm hiểm họa, nguy hiểm

 • Kiểm kiểm tra

 • Hạn giới hạn

 • Hiện hiện thực, hiện đại

 • Giảm giảm thiểu

 • Cố sự cố, biến cố

 • Cá cá thể, cá nhân

 • Hộ hộ vệ, bảo hộ

 • Hiệu hiệu quả

 • Hậu bề dày

 • Canh canh tác; cày ruộng

 • Khoáng khoáng sản

 • Cấu cấu tạo

 • Hưng hưng thịnh

 • Giảng cắt nghĩa

 • Hỗn hỗn loạn

 • Tra kiểm tra

 • Tái làm lại; tái tạo

 • Tai tai họa, tai ương

 • Thê vợ

 • Thái hái, chọn nhặt

 • Tế quốc tế

 • Tại tồn tại

 • Tài tiền tài, tài chính

 • Tội tội lỗi

 • Tạp tạp chí; phức tạp

 • Toan dấm, chua

 • Tán tán thành

 • Chi chi nhánh

 • Chí ý chí

 • Chi cành cây

 • Sư thầy giáo

 • Tư của cải; đầu tư

 • Tự nuôi

 • Thị chỉ thị

 • Tự tương tự

 • Thức tri thức

 • Chất hỏi; chất vấn

 • Xá phố xá

 • Tạ cảm tạ

 • Thụ truyền thụ, trao đi

 • Tu tu sửa; tu nghiệp

 • Thuật nêu ra, thuật ra

 • Thuật kĩ thuật; mỹ thuật

 • Chuẩn chuẩn bị

 • Tự thứ tự; tựa đề

 • Chiêu mời, vẫy

 • Thừa thừa nhận

 • Chứng chứng minh

 • Điều điều kiện

 • Trạng trạng thái

 • Thường bình thường