Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự cấp 3 - Tổng Hợp - JVC - Part 2

Hán Tự cấp 3 - Tổng Hợp - JVC - Part 2

Last update 

ducfilan

Items (100)

 • Tình tình cảm

 • Chức dệt vải

 • Chức chức vụ

 • Chế chế độ

 • Tính tính cách

 • Chính chính sách; chính trị

 • Thế thế lực

 • Tinh tinh luyện

 • Chế chế tạo; chế phẩm

 • Thuế tiền thuế

 • Trách trách nhiệm

 • Tích thành tích

 • Tiếp tiếp xúc

 • Thiết thiết lập

 • Thiệt cái lưỡi

 • Tuyệt cự tuyệt; tuyệt giao

 • Tiền tiền bạc

 • Tổ tổ tiên

 • Tố nguyên tố; yếu tố

 • Tổng tổng hợp

 • Tạo chế tạo

 • Tượng hình tượng

 • Tăng tăng lên

 • Tắc qui tắc

 • Trắc đo lường

 • Thuộc phụ thuộc

 • Suất năng suất

 • Tổn tổn hại, hư tổn

 • 退

  Thoái rút lui

 • Thải cho vay

 • Thái trạng thái

 • Đoàn đoàn thể

 • Đoạn từ chối; đoạn tuyệt

 • Trúc kiến trúc

 • Trương kéo dài

 • Đề đề cử

 • Trình trình độ

 • Thích thích hợp; thích đáng

 • Địch địch thủ

 • Thống truyền thống

 • Đồng chất đồng

 • Đạo chỉ đạo

 • Đức đạo đức

 • Độc độc thân; cô độc

 • Nhiệm trách nhiệm

 • Nhiên nhiên liệu

 • Năng năng lực

 • Phá xé rách

 • Phạm tội phạm

 • Phán phán đoán

 • Bản xuất bản

 • Tỷ so sánh

 • Phì màu mỡ

 • Phi phi thường

 • Bị chuẩn bị

 • Biếu tặng

 • Bình bình luận

 • Bần nghèo đói

 • Bố vải

 • Phụ phụ nữ

 • Phú phú quí

 • Vũ vũ khí

 • Phục phục hồi

 • Phức phức tạp

 • Phật phật giáo

 • Biên biên tập

 • Biện biện luận

 • Bảo bảo đảm

 • Mộ mộ phần

 • Báo báo cáo

 • Phong phong phú

 • Phòng phòng chống

 • 貿

  Mậu mậu dịch

 • Bạo bạo lực

 • Vụ sự vụ

 • Mộng giấc mơ

 • Mê lạc; mê cung

 • 綿

  Miên bông vải

 • Thâu nhập khẩu

 • Dư dư thừa

 • Dự gửi

 • Dung bao dung

 • Lược chiến lược; sơ lược

 • Lưu lưu lại; lưu trú

 • Lãnh lãnh đạo

 • Dị khác thường

 • Di di chúc

 • Vực khu vực

 • Vũ vũ trụ

 • Ánh phản ánh

 • Duyên kéo dài

 • 沿

  Duyên dọc theo; men theo

 • Ngã bản thân bản ngã

 • Hôi tro

 • Khuếch khuếch tán

 • Cách cải cách

 • Các nội các

 • Cát vỡ

 • Chu cổ phần

 • Can khô