Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự cấp 3 - Tổng Hợp - JVC - Part 3

Hán Tự cấp 3 - Tổng Hợp - JVC - Part 3

Last update 

ducfilan

 • image description
  3downloads
 • image description
  1040puzzles solved
 • INSTALL

Items (100)

 • Quyển quyển sách

 • Khán trông coi; giữ gìn

 • Giản đơn giản

 • Nguy nguy hiểm

 • Kỷ cái bàn

 • Huy chỉ huy

 • Quý quý tộc

 • Nghi nghi vấn

 • Hấp hấp thu

 • Cung cung cấp

 • Hung ngực

 • Hương quê hương

 • Cần cần cù

 • Cân bắp thịt

 • Hệ hệ thống

 • Kính tôn kính

 • Cảnh cảnh sát

 • Kịch vở kịch

 • Khích/ Kích cảm kích; khuyến khích

 • Huyệt cái hố

 • Quyên lụa

 • Quyền quyền lợi

 • Hiến hiến pháp

 • Nguyên nguyên thủy

 • Nghiêm nghiêm khắc

 • Kỉ bản thân

 • Hô hô hấp

 • Ngộ ngộ nhận

 • Hậu hoàng hậu

 • Hiếu hiếu thảo

 • Hoàng hoàng đế

 • Hồng màu đỏ

 • Giáng rơi; xuống xe

 • Cương thép

 • Khắc điêu khắc; thái

 • Cốc ngũ cốc

 • Cốt xương

 • Khốn khó khăn

 • Sa cát

 • Tọa ngồi

 • Tế kinh tế

 • Tài phán xét

 • Sách sách lược

 • Sách quyển sách

 • Tàm con tằm

 • Chí tột cùng

 • Tư tư nhân

 • 姿

  Tư tư thế

 • Thị thị sát

 • Từ từ ngữ

 • Chí tạp chí

 • Từ từ trường

 • Xạ bắn

 • Xả vứt

 • Xích đơn vị đo - thước

 • Nhược trẻ

 • Thụ cổ thụ

 • Thu thu nhập

 • Tông tôn giáo

 • Tựu thành tựu

 • Chúng quần chúng

 • Tòng làm theo

 • Tung trục tung

 • Súc co lại

 • Thục thành thục

 • Thuần đơn thuần

 • Xử xử lý

 • Thự chức vụ

 • Chư chư hầu; chư quốc

 • Trừ trừ bỏ

 • Tương tương lai

 • Thương vết thương

 • Chướng chướng ngại

 • Thành thành lũy

 • Chưng chưng cất; hấp

 • Châm cái kim; phương châm

 • Nhân nhân nghĩa

 • Thùy rủ xuống

 • Suy suy tính

 • Thốn đơn vị đo

 • Thịnh thịnh vượng

 • Thánh thần thánh

 • Thành thành thực

 • Tuyên tuyên truyền

 • Chuyên chuyên môn

 • Tuyền dòng sông

 • Tiển tẩy rửa

 • Nhiễm truyền nhiễm

 • Thiện từ thiện

 • Tấu diễn tấu

 • Song cửa sổ

 • Sáng sáng tạo

 • Trang trang phục

 • Tằng tầng nhà

 • Thao thao tác

 • Tàng tàng trữ

 • Tạng nội tạng

 • Tồn tồn tại

 • Tôn tôn kính

 • Trạch nhà riêng