Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
KANJI 1200-1250

KANJI 1200-1250

Last update 

KANJI, duytrieu, duytrieuftu

Items (50)

 • 1. LỤC - xanh lục - RYOKU, ROKU

 • 2. TẨM - ngủ - SHIN

 • 3. ĐỊCH - quân địch - TEKI

 • 4. BÀI - diễn viên - HAI

 • 5. - vườn - -

 • 6. THÁI - thái bình - TAI

 • 7. KIÊN - vai - KEN

 • 8. CHỈ - 0 - SHI

 • 9. DỤC - tắm - YOKU

 • 10. LỘ - sương mù - RO, ROO

 • 11. THAN - than - TAN

 • 12. TRỤC - trục - JIKU

 • 13. ÚY - úy lạo, an úy - I

 • 14. PHÁO - khẩu pháo - HOO

 • 15. KIẾM - thanh kiếm - KEN

 • 16. VIÊM - lửa lớn - EN

 • 17. HIỀM - hiềm khích - KEN, GEN

 • 寿

  18. THỌ - trường thọ, tổi thọ - JU

 • 19. TỰ - trình tự - JO

 • 20. THỈ - mũi tên - SHI

 • 21. DIỆT - diệt vong - METSU

 • 22. TƯỜNG - tường tế (chi tiết) - SHOO

 • 23. HÃM - vây hãm - KAN

 • 24. HUY - lấp lánh - KI

 • 25. MINH - hót - MEI

 • 26. ĐẾ - hoàng đế - TEI

 • 27. DŨNG - nhảy múa - YOO

 • 28. MA - ma sát - MA

 • 29. SINH - hi sinh - SEI

 • 30. CÔ - cô độc - KO

 • 31. KÌ - đường núi - KI

 • 32. CAM - ngọt, cam chịu - KAN

 • 33. BẦN - bần cùng - HIN, BIN

 • 34. CHÚC - chúc phúc - SHUKU, SHUU

 • 35. QUẬT - khai quật - KUTSU

 • 36. BÀNH - bành chướng - BOO

 • 37. ANH - anh đào - OO

 • 38. TUNG - tung hoành, tung độ - JUU

 • 39. LONG - con rồng - RYUU

 • 40. GIÁ - kiếm tiền - KA

 • 41. MỤC - mục đồng, du mục - BOKU

 • 42. YÊU - eo - YOO

 • 43. HIẾP - uy hiếp - KYOO

 • 44. THANG - nước nóng - TOO

 • 45. MỊ - mị lực, mộng mị - MI

 • 46. NHĨ - tai - JI

 • 47. LÃNG - sóng - ROO

 • 48. HỒ - ao hồ - KO

 • 49. BẠC - ngủ lại - HAKU

 • 50. NGỘ - tao ngộ, đãi ngộ - GUU