Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
KANJI 1250-1300

KANJI 1250-1300

Last update 

Kanji, duytrieu

Items (50)

 • 1. HOÀNG - hoàng kim - KOO ,OO

 • 2. THÁNH - thánh ca - SEI

 • 3. THÁI - rau - SAI

 • 4. TẬN - tận lực - JIN

 • 5. PHỒN - phồn vinh - HAN

 • 6. CHI - chi nhánh - SHI

 • 7. PHẠT - trừng phạt - BATSU, BACHI

 • 8. LỆ - khích lệ - REI

 • 9. KHẢI - nói - KEI

 • 10. ĐỘC - đầu độc - DOKU

 • 11. LOÁT - ấn loát - SATSU

 • 12. TRẦM - trầm mặc - CHIN

 • 13. ẤU - ấu trĩ, thơ ấu - YOO

 • 14. DŨNG - dũng cảm - YUU

 • 15. BỒI - bồi thường - BAI

 • 16. NỘ - thịnh nộ - DO

 • 17. PHỤC - bụng - FUKU

 • 18. VÂN - mây - UN

 • 19. ĐÀM - có mây - DON

 • 20. THIÊN - thiên lệch, thiên kiến - HEN

 • 21. TỔ - tổ tiên - SO

 • 22. HIỀN - hiền thần, hiền nhân - KEN

 • 23. THIÊM - thêm vào - TEN

 • 24. TRÂN - trân trọng, trân quý - CHIN

 • 25. TRƯỢNG - trượng - JOO

 • 26. LÔ - lò - RO

 • 27. LUÂN - luân lí - RIN

 • 28. CƯỚC - cẳng chân - KYAKU, KYA

 • 29. DUYÊN - duyên số - EN

 • 30. KÌNH - cá voi, kình ngạc - GEI

 • 31. TIÊM - thanh mảnh - SEN

 • 32. PHÌ - phì nhiêu - HI

 • 稿

  33. CẢO - nguyên cảo, bản viết - KOO

 • 34. NGOAN - ngoan cường, ngoan cố - GAN

 • 35. KHUYỂN - con chó - KEN

 • 36. NHUYỄN - mềm, nhu nhuyễn - NAN

 • 37. CHỬ - luộc - SHA

 • 38. HẰNG - luôn luôn, hằng đẳng thức - KOO

 • 39. TRÙNG - côn trùng - CHUU

 • 40. GIAO - ngoại ô, giao ngoại - KOO

 • 41. NẠI - nhẫn nại - TAI

 • 42. THUẤN - trong nháy mắt - SHUN

 • 43. ĐẬU - hạt đậu - TOO, ZU

 • 44. TƯƠNG - cái hộp - -

 • 45. GIẢO - buộc, xử giảo - KOO

 • 46. THÁI - sắc thái - SAI

 • 47. CÚC - hoa cúc - KIKU

 • 48. YÊN - khói - EN

 • 49. Á - thứ 2, châu á - A

 • 50. THÁC - khai thác - TAKU