Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
KANJI 1300-1350

KANJI 1300-1350

Last update 

kanji, duytrieu

Items (50)

 • 1. BỘC - nô bộc - BOKU

 • 2. LAN - lan can - RAN

 • 3. TRẦN - trần thuật - CHIN

 • 4. LƯƠNG - lương thực - RYOO, ROO

 • 5. BÀO - đồng bào, tế bào - HOO

 • 6. NOÃN - trứng - RAN

 • 7. NGỤY - ngụy trang, ngụy tạo - GI

 • 8. TRÁC - trác việt - TAKU

 • 9. GIAI - tất cả - KAI

 • 10. CAN - khô - KAN

 • 11. BÌ - mệt - HI

 • 12. ỨC - kí ức - OKU

 • 13. PHẤN - bột - FUN

 • 14. KHOA - khoa trương - KO

 • 15. ÂN - ân huệ - ON

 • 簿

  16. BỘ - danh bộ - BO

 • 17. MỊCH - sợ chỉ - SHI

 • 18. BỐ - khủng bố - FU

 • 19. TƯ - tư vấn - SHI

 • 20. KHÂU - đồi - KYUU

 • 21. ĐÌNH - pháp đình, triều đình - TEI

 • 22. LUYẾN - lưu luyến, luyến ái - REN

 • 23. ĐAN - màu đỏ - TAN

 • 24. ỦNG - ủng hộ - YOO

 • 25. CÂU - câu thúc - KOO

 • 26. HUYỆT - sào huyệt - KETSU

 • 27. NGỘ - tỉnh ngộ - GO

 • 28. VIÊN - tường - -

 • 29. LẬU - lộ - ROO

 • 30. THÙ - đặc thù - SHU

 • 31. HIỆP - hẹp - KYOO

 • 32. SÁCH - quyển sách - SATSU, SAKU

 • 33. KÍNH - gương kính - KYOO

 • 34. MẶC - trầm mặc - MOKU

 • 35. KHOAN - khoan dung - KAN

 • 36. THẶNG - thặng dư - JOO

 • 37. MỘT - trầm một - BOTSU

 • 38. LÃM - triển lãm - RAN

 • 39. MẠN - ngạo mạn - MAN

 • 40. ĐÔNG - đông lạnh - TOO

 • 41. NHÃN - nhãn khoa - GAN, GEN

 • 42. TƯ - phồn thịnh - JI

 • 43. TRỞ - cản trở, trở ngại - SO

 • 44. VÃNG - vãng lai, dĩ vãng - OO

 • 45. CHƯƠNG - hiển chương - SHOO

 • 46. TỊNH - thanh tịnh - JOO

 • 47. TRỪNG - trừng phạt - CHOO

 • 48. MIÊN - thôi miên - MIN

 • 49. HÀN - lạnh - KAN

 • 50. TIỀM - tiềm ẩn, tiềm thức - SEN