Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
KANJI 1400 - 1450

KANJI 1400 - 1450

Last update 

duytrieu, kanji

Items (50)

 • 1. ĐỐNG - tòa nhà - TOO

 • 2. BỒI - bồi đắp - BAI

 • 3. VÃN - buổi tối - BAN

 • 4. TƯỞNG - tưởng thưởng - SHOO

 • 5. PHƯƠNG - phương hại - BOO

 • 6. ĐẰNG - tăng cao - TOO

 • 7. MUỘI - em gái - MAI

 • 8. PHIÊN - phiên dịch - HON

 • 9. MANG - đa mang - BOO

 • 10. KHIẾU - kêu - KYOO

 • 11. DỤ - cảnh báo - YU

 • 12. TÙY - tùy tùng - ZUI

 • 13. NIÊM - niêm mạc - NEN

 • 14. TẨM - ngâm tẩm - SHIN

 • 15. ĐÀN - diễn đàn - DAN, TAN

 • 16. ĐƯỜNG - đường - TOO

 • 17. PHÚC - đậy - FUKU

 • 18. DUNG - dung dịch - YOO

 • 19. MA - mài - MA

 • 20. TỈ - chị gái - SHI

 • 21. DO - do dự - YUU

 • 22. NHUỆ - tinh nhuệ - EI

 • 23. MƯU - âm mưu - BOO, MU

 • 24. THUẪN - mâu thuẫn - JUN

 • 25. TỰ - nuôi - SHI

 • 26. HUÂN - huân chương, huân công - KUN

 • 27. MẠCH - tim mạch - MYAKU

 • 28. HƯ - hư vô - KYO, KO

 • 29. HUYỀN - màu đen - GEN

 • 30. BỔNG - cái gậy - BOO

 • 31. CÁCH - khoảng cách - KAKU

 • 32. BỆ - bệ hạ - HEI

 • 33. QUỶ - ma quỷ - KI

 • 34. TẢO - quét - SOO

 • 35. CHUẨN - thứ nhì - JUN

 • 36. TRỪU - trừu tượng - CHUU

 • 37. PHI - mở ra - HI

 • 38. CUỒNG - cuồng sát - KYOO

 • 39. DŨ - chữa bệnh - YU

 • 40. ĐẠM - đạm bạc - TAN

 • 41. ĐÍNH - đính chính - TEI

 • 42. VĨ - vĩ độ - I

 • 43. GIAI - giai nhân - KA

 • 44. TRƯỚNG - sổ - CHOO

 • 45. MIÊU - mầm - BYOO

 • 46. CƯ - đặt, để - -

 • 47. NOÃN - ấm - DAN

 • 48. HÁN - hảo hán - KAN

 • 49. KÍNH - bán kính - KEI

 • 50. TỪ - từ tính, từ trường - JI